Gör bom­ben!

Att gö­ra eget go­dis och maf­fi­ga ka­kor och ge bort i pre­sent är mat­skri­ben­ten Le­na Sö­der­ströms spe­ci­a­li­tet. Här tes­tar vi någ­ra fest­des­ser­ter ur nya bo­ken ”Jul­go­dis” – per­fek­ta till ny­år­spar­tyt!

Mat & Vin - - GOTTEBORDET -

Rött, grönt och glit­ter sig­na­le­rar jul och fest, tyc­ker Le­na Sö­der­ström, mat­skri­bent och kok­boks­för­fat­ta­re. Hon sty­lar själv bil­der­na i si­na kok­böc­ker och är li­te av ex­pert på att mixa vin­ta­ge­pry­lar så loo­ken än­då blir mo­dern. Le­na Sö­der­ström är född och upp­vux­en i då­va­ran­de Le­ning­rad, så li­te rys­ka in­flu­en­ser kan ock­så dy­ka upp. Nu är hon ak­tu­ell med bo­ken ”Jul­go­dis” (Bok­för­la­get Se­mic), full med go­dis, des­ser­ter och vin­ter­pys­sel.

– När jag du­kar till jul och ny­år an­vän­der jag rött och grönt, glit­ter och en del guld. Jag gil­lar ock­så att blan­da in in­slag av ro­sa och tur­kost, det känns fest­ligt och vint­rigt.

Le­na Sö­der­ström har en spe­ci­ell, helt egen stil som sty­list. Hon äls­kar vin­tage, men ”det får in­te se ut som lop­pis”. När hon bju­der på mid­dag åker gäs­ter­nas te­le­fo­ner upp med en gång. Folk äls­kar att fo­to­gra­fe­ra hen­nes duk­ning­ar och ar­range­mang, och sä­ger ”ojo­joj, så fint”, be­rät­tar hon.

– Jag äls­kar svenskt pors­lin från Gustavs­berg och Rörstrand. Men jag har inga he­la ser­vi­ser, ut­an du­kar så al­la gäs­ter får oli­ka tall­ri­kar och ud­da glas och be­stick.

Men hon kö­per inga över­då­di­ga blom­bu­ket­ter, ut­an tar hell­re en tur till sko­gen för att få duk­nings­in­spi­ra­tion.

– Jag är nog väl­digt mil­jö­vän­lig där. Jag ploc­kar gran- och en­ris, kans­ke li­te ling­on­ris. Det finns myc­ket gra­tis man kan häm­ta i na­tu­ren.

Hur fi­rar du jul?

– När jag var yng­re var jag väl­digt tra­di­tio­nell, och jag la­ga­de näs­tan allt själv till julbordet. Från sill och skin­ka till allt det som finns på des­sert- bor­det. Nu äter vi ba­ra den jul­mat vi verk­li­gen vill ha i fa­mil­jen. I år har jag tänkt att vi ska gö­ra nå­got an­norlun­da och nju­ta av en grej var­je dag. En dag äter vi lax och skin­ka, en an­nan lut­fisk, en tred­je kött­bul­lar och rev­bens­spjäll. Vi spri­der ut julbordet, helt en­kelt.

Vil­ken jul­mat kan du in­te va­ra ut­an?

– Lut­fisk. Det är min ab­so­lu­ta fa­vo­rit. Jag äter den på tra­di­tio­nellt vis el­ler som suff­lé. Till ny­år, dä­re­mot, la­gar Le­na gär­na rysk mat. – Rysk sal­lad – sal­lad Oli­vi­er – och så ser­ve­rar jag gär­na hel­stek­ta, fyll­da kyck­ling­ar. Till des­sert ska det va­ra en fin tår­ta. I Ryss­land kö­per man gär­na en pam­pig tår­ta på nå­got ho­tell­kon­di­to­ri, med gräd­de och ma­räng el­ler glass. Och så dric­ker man bub­bel till.

Har du nå­got fa­vo­ritjul­go­dis?

– Jag gil­lar in­te att äta så myc­ket go­dis själv, dä­re­mot äls­kar jag att ge bort så­dant jag gjort. Mi­na fa­vo­ri­ter är vit ischo­klad och fud­ge. Jag gil­lar så­dant som är väl­digt en­kelt att gö­ra; helst ska det ta un­ge­fär tio mi­nu­ter.

Vil­ken är din fa­vo­rit­des­sert?

– Sam­ma sak här – jag gil­lar mer att ba­ka än att äta. Men des­ser­ter ska va­ra maf­fi­ga. Gör man en ka­ka ska den va­ra pam­pig, så man kan de­ko­re­ra den vac­kert. En saff­ranska­ka med myc­ket gla­syr är fint till jul.

Hur pyss­lig är du?

– Jag är väl­digt pyss­lig! Jag gör jul­klap­par och ger bort i stäl­let för att köpa fär­digt. Det kan va­ra en ask cho­klad­tryff­lar el­ler en god och vac­ker mjuk ka­ka. Nu har det bli­vit så att al­la för­vän­tar sig att jag gör ät­ba­ra pre­sen­ter. k

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.