Det dof­tar jul

Mat & Vin - - VÄLKOMMEN -

UNÄR ALLT FLER äter allt mer grönt blir gri­sen un­dans­kuf­fad och ett par ski­vor från de­li­ka­tess­dis­ken på julaf­ton får räc­ka. För vi vill fram­för allt ha det myc­ket enkla­re än på mor­mors tid. Och vis­sa läg­ger till det grö­na sna­ra­re än tar bort nå­got an­nat och lå­ter julbordet sväl­la ut med fler rät­ter var­je år. Me­dan and­ra kas­tar ut den tra­di­tio­nel­la ma­ten helt och fi­rar jul på franskt vis med ost­ron och cham­pagne!

VI HAR VALT att tän­ka li­te på al­la oli­ka ty­per i det här jul­num­ret. Här finns först och främst al­la de här­li­ga klas­sis­ka rät­ter­na: skin­kan, kött­bul­lar­na, sil­len och lax­en. Och för­stås glöggmys, go­dis och ba­kat. Här finns de mus­ti­ga grö­na rät­ter­na för ett ve­ge­ta­riskt jul­bord el­ler som kom­ple­ment till det små­var­ma.

Här finns ock­så kal­kon­mid­da­gen för släk­tens an­nan­dags­mid­dag och in­te minst ny­års­ma­ten med hum­mer och ox­fi­lé och den go­das­te cham­pagnen till.

Allt för en rik­tigt god jul- och ny­års­helg till­sam­mans med vå­ra kä­ra.

OCH HUR VI ÄN väl­jer att gö­ra är det väl än­då dof­ter­na som är det vik­ti­gas­te – glög­gen som ång­ar på spi­sen, skin­kan i ug­nen och apel­si­ner­na i frukt­skå­len. När det dof­tar jul så är det jul, vad vi än har på tall­ri­ken. Mat & vin-redaktionen rgam­la släkt­tra­di­tio­ner och rät­ter man kans­ke knappt ens gil­lar – ju­len är den tid när de fles­ta väg­rar va­ri­a­tion! Det ska va­ra just pre­cis som det all­tid har va­rit. Och mor­mors sill ska åka ut och in ur kyl­skåpet än­da fram till tret­ton­hel­gen. El­ler är det där en gam­mal san­ning? Det finns myc­ket som ty­der på att till och med julbordet är in­ne i en för­vand­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.