Sex tren­der in­för 2018

Mat & Vin - - SMÅTT & GOTT -

1. BEKVÄMT SKA DET VA­RA

Mat­lag­ning ska va­ra bekvämt. Nu vill vi köpa ren­sat, sköljt, ski­vat och för­ko­kat.

2. VE­GE­TA­RISKT HAR BLI­VIT FOLKLIGT

40 pro­cent av al­la svens­kar äter ve­ge­ta­riskt en el­ler fle­ra gång­er i vec­kan. Näs­tan var fjär­de till­frå­gad pla­ne­rar att äta mind­re kött 2018, en­ligt Ax­foods år­li­ga ve­go­un­der­sök­ning.

3. HÅLLBARHET

För att mins­ka plas­tan­vänd­ning­en har in­dis­ka fö­re­ta­get Ba­key’s ta­git fram värl­dens förs­ta ät­ba­ra sked, gjord av bland an­nat ris och ve­te. När lun­chen är slut äter man allt­så upp be­stic­ken, som lär sma­ka un­ge­fär g som kex.

4. MER ALKOHOLFRITT

Al­ko­hol­fria tren­den väx­er. Värl­dens förs­ta des­til­le­ra­de al­ko­hol­fria sprit är ex­klu­si­va Seed­lip. Bil­ligt är det in­te, räk­na med bort­åt 300 kr flas­kan i i nät­han­deln.

5. JAPAN

Mat­res­mål som fort­sät­ter in­spi­re­ra, men i stäl­let för tju­sig fin­krogs­mat är det ru­stik ja­pansk ga­tu­mat, till ex­em­pel ya­ki-imo (rostad ja­pansk söt­po­ta­tis) och takoya­ki (fri­te­ra­de bläck­fisk­dump­lings) som loc­kar. Ny­fi­ken? Mat­skri­ben­ten Jo­nas Cram­by gui­dar vi­da­re till To­kyos spän­nan­de mat­värld i kom­man­de bo­ken ” To­kyo för foodi­sar” (Na­tur & Kul­tur).

6. AL­LA VILL OD­LA

Att ”ba­ra” köpa Krav­märkt räc­ker in­te för grö­na en­tu­si­as­ter. Egen od­ling, om än ba­ra på föns­ter­brä­dan, är en starkt ökan­de trend. Stads­bor ut­an tomt el­ler ko­lo­ni­lott sår på bal­kong­en el­ler te­ras­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.