Ba­si­li­ca­ta

Matglädje vid Medelhavet - - Italien - Text: ALEX CROSSLEY

Har du nå­gon­sin ätit en vild hy­a­cint­blom­lök? Bit­ter­söt lam­pa­scio­ni är en hemod­lad de­li­ka­tess på Pa­laz­zo Marg­he­ri­ta, Fran­cis Ford Cop­po­las lyx­i­ga till­flyktsort i sta­den Ber­nal­da i Ba­si­li­ca­ta-re­gi­o­nen (the­fa­milycop­po­la­hi­de­a­ways. com).

Om du bor på ho­tel­let kan du lå­ta hu­mö­ret be­stäm­ma var du vill äta – vid ett my­sigt bord i en so­fisti­ke­rad ba­rock­mat­sal, i ett öp­pet kök med ru­stik fa­mil­je­käns­la el­ler ut­om­hus med tän­da ljus i träd­går­den. Du kan ock­så för­be­stäl­la en pick­nick. Per­so­na­len gör i ord­ning den och le­ve­re­rar pick­nic­ken till en när­lig­gan­de strand (kom­plett med en fan­tas­tisk ”da­gens fångst” med spaghet­ti).

I hjär­tat av al­la des­sa fres­tan­de al­ter­na­tiv finns en me­ny som byts ut dag­li­gen och som hyl­lar färs­ka lo­ka­la grö­dor. Om det finns på da­gens me­ny mås­te du helt klart sma­ka den myc­ket upp­skat­ta­de lam­pa­scio­ni, som lik­nar scha­lot­ten­lök, ser­ve­rad med lamm och smö­rig po­ta­tis i ter­ra­kot­takru­ka top­pad med bröd.

And­ra höjd­punk­ter på me­nyn un­der min vis­tel­se var en kro­närt­skocks­sal­lad och broc­co­li ra­be orre­chi­et­te top­pad med kris­pi­ga bröd­smu­lor. Och en stor­sla­gen ti­ra­mi­sud, koc­kens ”söd­ra” tolk­ning av den klas­sis­ka ita­li­ens­ka ef­ter­rät­ten – en kon­trast av tät, kaf­fe­dränkt lo­kal sur­deg och lätt krä­mig ri­cot­ta.

Med så myc­ket att väl­ja mel­lan är det många gäs­ter som in­te läm­nar Pa­laz­zo Marg­he­ri­ta alls. Det är än­då värt att åka in till stan och hänga i ba­ren på ita­li­enskt vis. Gör det på Pastic­ce­ria del Cor­so (scor­zet­ta.it), de­ras es­pres­so och scor­zet­tas (smu­li­ga man­del­ka­kor fyll­da med mörk cho­klad) är le­gen­da­ris­ka. El­ler be­trak­ta om­giv­ning­ar­na sit­tan­des un­der pa­ra­sol­ler­na på när­lig­gan­de Azi­mut Café och smut­ta på en ci­tron­gra­ni­ta, gjord på ci­tro­ner från äga­rens ci­tron­träd (Cor­so Um­ber­to I, +39 392 165 1627).

För en mer ru­stik upp­le­vel­se kan ho­tel­let ock­så ord­na en dags­tur till en gård i Agri­da­len. Här kan du gö­ra flä­tad moz­za­rel­la från grun­den och piz­za i en gam­mal ugn (piz­za­deg rul­lad i fläsk­fett är en dröm, ef­tersom fet­tet mi­ra­ku­löst för­vand­las till läc­kert sprö­da fic­kor när det tilla­gas). Skör­da se­dan fruk­ter­na av ditt ar­be­te med en hem­la­gad ita­li­ensk fest­mål­tid på bond­går­den – ing­en lam­pa­scio­ni den här gång­en, men det är myc­ket möj­ligt att du får sma­ka tunn, lo­kal­pro­du­ce­rad vild spar­ris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.