Cag­li­a­ri

Matglädje vid Medelhavet - - Italien - Text: SA­RAH BARRELL

Många be­sö­ka­re hop­par över Sar­di­ni­ens jord­nä­ra hu­vud­stad på väg till öns gla­mo­rö­sa kust och vack­ra blåa hav. Men det­ta in­ne­bär att de går mis­te om en av Ita­li­ens mest spän­nan­de stä­der – ett stort lapp­täc­ke av sol­dränkt an­tik ar­ki­tek­tur, hem till någ­ra av lan­dets läck­ras­te maträt­ter.

Chec­ka in på det ex­cent­ris­ka men char­mi­ga bou­ti­que­ho­tel­let Mai­son Mi­ra­ma­re i sta­dens hamn­om­rå­de och åter­häm­ta dig från din re­sa med en spritz på den lum­mi­ga in­ner­går­den (ho­tel­mi­ra­marecag­li­a­ri.it).

När du är ut­vi­lad kan du ta en tio mi­nu­ters pro­me­nad upp till Castel­lo-di­strik­tet. Stads­de­len är om­gi­ven av hamn­sta­dens mas­si­va me­del­ti­da val­lar och här­i­från har du en fe­no­me­nal ut­sikt över Cag­li­a­ris ele­gan­ta me­del­havs­om­giv­ning­ar.

I Castel­lo lig­ger ock­så en av Cag­li­a­ris my­si­gas­te re­stau­rang­er, Tzil­le­ri ’e Su Do­ge (Via San Cro­ce, 3: +39 327 154 2216). Låt dig in­spi­re­ras av den lant­li­ga in­red­ning­en och sardins­ka maträt­ter som bläck­fisk­gry­ta rik på som­marto­ma­ter och fjä­der­lätt, hand­gjord cu­lur­jo­nes de pa­ta­te (sardinsk ra­vi­o­li med nöt­kötts­ra­gu). Av­slu­ta se­dan med en drink ef­ter mid­da­gen på in­til­lig­gan­de och liv­li­ga Caffè Li­ba­ri­um No­st­rum. Ta helst ett glas (li­te bubb­ligt) lo­kal ver­men­ti­no ute på ter­ras­sen med stor­sla­gen vy över sta­den och ha­vet.

Har du plats för li­te mer? Ta en av Castel­los små glas­his­sar ner­för bac­ken till ham­nen för en ex­em­pla­risk blod­a­pel­sin­glass på Ste­fi­no (Via Gio­van­ni Ma­ria Det­to­ri, +39 366 271 9187). El­ler pro­va när­lig­gan­de Dul­cis, en de­li i bou­ti­que-stil fylld med tra­di­tio­nellt sardinskt go­dis, bland an­nat små pardu­las (ka­kor med ri­cot­ta och ci­tron), ape­ri­ti­fer och väl­gjor­da små pa­ni­nis (dul­cis­pastic­ce­ria.it).

Det är värt att stan­na i hu­vud­sta­den i mer än ba­ra en natt. Öns­kar du en kväll på stan kan du bo­ka bord på Pri­ni­ci­pi di Dan vid den myll­ran­de ham­nen. Här kan du till­bringa kväl­len med att nju­ta av enk­la, gam­la sardins­ka spe­ci­a­li­te­ter gjor­da med om­sorg (facebook. COM/PRINCIPI.DAN). Sma­ka lo­kal sa­la­mi, rök­ta os­tar och fisk som ser­ve­ras på skär­brä­dor i trä. Här finns ock­så ett ut­märkt ur­val av lo­ka­la viner, in­klu­si­ve en lam­brusco-ak­tig ba­loi brut, som ser­ve­ras kall – di­stinkt, som­rig och ab­so­lut till­freds­stäl­lan­de. Pre­cis som Cag­li­a­ri själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.