Lan­gu­e­doc rous­sil­lon

Matglädje vid Medelhavet - - Frankrike - Text: AOIFE O’RIORDAIN

Väs­ter om glam­mi­ga Cô­te d’azur lig­ger ett tys­ta­re, mer folk­tomt hörn av söd­ra Frank­ri­ke – Lan­gu­e­doc Rous­sil­lon. Re­gi­o­nen bre­der ut sig från Pro­vence till Py­rené­er­na via na­tur­skö­na hi­sto­ris­ka stä­der och by­ar, skim­ran­de kust­lin­jer och vild, otämjd lands­bygd. Trak­ten är ock­så ett av värl­dens älds­ta och störs­ta vin­od­lings­om­rå­den.

De förs­ta vin­ran­kor­na kom till Lan­gu­e­doc Rous­sil­lon med gre­ker­na un­ge­fär 600 f.kr. Nu od­las över 40 oli­ka Aoc-viner (kva­li­tets­säk­ra­de) i re­gi­o­nen, in­klu­si­ve Saint Chi­ni­an, Cor­bié­res och Mi­ner­vo­is. Det är ing­en över­rask­ning att vin är hu­vud­te­mat på Châ­teau St. Pi­er­re de Ser­jac, ut­an­för Pu­is­sa­li­con (ser­jac.com). Det är bå­de ett hotell och en vin­gård, och den sto­ra an­lägg­ning­en lig­ger ut­spridd på 80 hek­tar. Ti­di­ga­re bod­de ba­ron de Cro­zals här, men nu drivs ho­tel­let av Karl och Ani­ta O’han­lon, i sam­ar­be­te med den frans­ka vin­pro­du­cen­ten Lau­rent Bon­fils.

Mitt på går­den står ett torn­för­sett slott från 1800-ta­let om­gi­ven av väl­dof­tan­de träd­går­dar, oliv­träd och pal­mer. Från slot­tets föns­ter kan gäs­ter­na blic­ka ut över en upp­värmd in­fi­ni­ty-bas­säng, läng­or med vin­ran­kor och Lan­gu­e­do­ci­en­nes bör­di­ga skogs­land­skap i fjär­ran.

På över­vå­ning­en finns åt­ta lyx­i­ga svi­ter ut­rus­ta­de med him­mels­säng­ar, ljus­kro­nor, an­tik­vi­te­ter, tass­bad­kar och uni­ka de­tal­jer som en hand­må­lad vägg från ett ka­pell. En om­fat­tan­de re­no­ve­ring har ock­så pif­fat upp an­lägg­ning­ens många små­hus. Idag finns 36 lä­gen­he­ter och hus med själv­hus­håll, per­fekt för fa­mil­jer. I var­je hus finns plats för två till åt­ta per­so­ner, hög­kva­li­ta­ti­va kök och den se­nas­te tek­ni­ken. Någ­ra av de stör­re hu­sen har ock­så pri­va­ta poo­ler.

På bot­ten­vå­ning­en lig­ger re­cep­tio­nen, en bar och en ele­gant re­stau­rang. In­red­ning­en går i en so­fisti­ke­rad på­få­gel­blå och grön­blå färgska­la med ljus­kro­nor i art de­co-stil köp­ta på an­tik­vi­tets­mark­na­den i när­lig­gan­de Bé­zi­ers.

Koc­ken Franck Pu­jol ser­ve­rar me­del­havs­in­spi­re­ra­de rät­ter perfekta för en ro­man­tisk mid­dag. Bo­ka ett bord för två och sma­ka rät­ter som pil­grim­smuss­lor med svart périgord-tryf­fel, fisk från det när­lig­gan­de ha­vet och cha­ro­lais-biff. På vin­lis­tan finns viner från 23 av Bon­fils vin­går­dar, samt ett ut­bud av Karl O’han­lons lo­ka­la fynd – hans pap­pa är vink­ri­ti­ker så han kan sitt vin.

Un­der hög­sä­song­en ser­ve­rar en av­slapp­nad bist­ro enkla­re pool­mat som sal­lad, ham­bur­ga­re och smör­gå­sar. Du kan ock­så be­stäl­la piz­za till ditt rum, gril­la själv el­ler um­gås vid den ge­men­sam­ma gril­len (det går ock­så att för­bo­ka barn­mid­da­gar och film­kväl­lar). Och mis­sa ab­so­lut in­te vin- och tapas­kväl­len på fre­da­gar som hålls i an­lägg­ning­ens stor­slag­na vinkäl­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.