Pe­lo­pon­ne­sos

Matglädje vid Medelhavet - - Grekland - Text: SA­RAH BARRELL

På syd­spet­sen av halvön Pe­le­pon­ne­sos i re­gi­o­nen Ma­ni lig­ger Cit­ta dei Nicli­a­ni, en rik­tig till­flyktsort för par som vill kom­ma ifrån allt (cit­ta­de­i­nicli­a­ni.com). Ho­tel­let lig­ger två tim­mars bil­re­sa från Ka­la­ma­ta flyg­plats och här kan du glöm­ma de vit­kal­ka­de by­ar­na som kän­ne­teck­nar Gre­klands övärld. Fö­re­ställ dig istäl­let av­lägs­na bergs­by­ar från den ot­to­mans­ka eran där gam­la sten­bygg­na­der är kul­tur­märk­ta.

Det­ta är dock ing­et spar­tanskt mu­se­um. Cit­ta dei Nicli­a­ni drivs av den gäst­vän­li­ga fa­mil­jen Sep­sas, och är ett hem­trev­ligt hotell med en lum­mig in­ner­gård där lant­lig gre­kisk mat ser­ve­ras och vin­prov­ning­ar an­ord­nas.

Bygg­na­dens ot­to­mans­ka torn har en be­ty­dan­de histo­ria. Gre­klands kung­li­ga gen­dar­me­ri har haft sin bas här och un­der and­ra världs­kri­get var det­ta hem till tys­ka ar­mén. Nu är bygg­na­den de­ko­re­rad med mål­ning­ar och gra­vy­rer ska­pa­de av gre­kis­ka konst­nä­rer och säng­ar­na är bäd­da­de med ny­t­vät­ta­de, vi­ta säng­klä­der.

Ho­tel­let har sju rum och i det störs­ta står säng­en i mit­ten med en en­kel ljus­kro­na ovan­för. En li­ten trätrap­pa le­der upp till lof­tet som har ett tra­di­tio­nellt läs­rum där du kan kry­pa upp på sof­fan med en kopp te el­ler kaf­fe. Gra­ve­ring­ar av Miltos Pan­te­li­as och sten­skulp­tu­rer av Iri­ni Go­nou till­för spän­nan­de de­tal­jer till sten­väg­gar­na.

Till fru­kost ser­ve­ras ut­sökt lo­kal ho­nung, gre­kisk yog­hurt, färsk frukt, bröd och juice. Ma­ten kan avnju­tas i den so­li­ga vin­ter­träd­går­den el­ler på ter­ras­sen. Gäs­ter­na för­be­stäl­ler mid­dag på mor­go­nen, me­nyn änd­ras dag­li­gen och in­ne­hål­ler allt från lo­kal hum­mer till mät­tan­de mous­sa­ka tilla­gad av fa­mil­jens över­hu­vud, Il­li­as. So­nen Pa­na­gi­o­tis an­sva­rar för vinkäl­la­ren som in­ne­hål­ler cir­ka 400 vin­sor­ter, främst gre­kis­ka.

Be Pa­na­gi­o­tis pe­ka ut de bäs­ta strän­der­na och pac­ka en pick­nick till dig. Spen­de­ra se­dan da­gen med att slapp­na av i en hem­lig bukt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.