Go­zo

Matglädje vid Medelhavet - - Och Vidare Till... - Text: KAY PLUNKETT-HOGGE

Go­zo, Mal­tas and­ra ö, kanske in­te är al­las första­handsval för en mat­re­sa. Ön hål­ler hårt i si­na hem­lig­he­ter men det finns god mat här om du vet var du ska le­ta.

Chec­ka in på sti­li­ga 37 Go­zo, där fru­kosten är färsk, mo­dern och eko­lo­gisk. Till mid­dag kan du få färsk fisk om du har li­te fram­för­håll­ning (thir­ty­se­vengo­zo.com). Ge dig se­dan ut för att upp­täc­ka öns tra­di­tio­nel­la mat­stäl­len.

Bör­ja på Fli­e­gu, äga­ren To­ny Grech är en av öns bäs­ta koc­kar (fli­egu­go­zo.com). Hans kun­skap och pas­sion för lo­kal mat är in­spi­re­ran­de. To­nys sig­na­tur­rätt är lo­kal och väl­digt po­pu­lär – ena­stå­en­de mör ka­nin fylld med la­ger­blad. El­ler be ho­nom la­ga kof­ta, en kryd­dig get­ost med ex­tra­or­di­när fi­ness och ba­lans.

The Gle­ne­ag­les Bar lig­ger i Mgarrs hamn och har fun­nits här se­dan 1700-ta­let (10 Triq Il-vit­tor­ja, 00 356 2155 6543). Stäl­let drivs av brö­der­na To­ny och Sam­my och är ett rik­tigt fis­kar­hak. Sma­ka To­nys fi­na negro­ni. Sitt på bal­kong­en, drick och dröm om far­ty­gen som pas­se­rar.

Mekren Ba­ke­ry i byn Na­dur upp­rätt­hål­ler Go­zos matt­ra­di­tio­ner (@mekrens­ba­ke­ry). Brödug­nen är an­tik men väl­fun­ge­ran­de. Re­li­ken från 1800-ta­let gräd­dar ut­sökt ve­dugns­ba­kad piz­za, här­lig lo­kal ost­ka­ka och gott bröd. Det­ta är gammel­dags mat­lag­ning som överlever på grund av sin kva­li­tet. Beställ i för­väg ef­tersom ma­ten snabbt säl­jer slut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.