Mis­sta­gen du bör und­vi­ka

Om du und­vi­ker des­sa van­li­ga mis­sar kom­mer musk­ler­na att växa snab­ba­re än vad du kan tän­ka dig.

Mens Health Sommartraning 2018 - - Innehåll - AV MYATT MURP­HY

NÄR DU OFFRAT BÅ­DE TID OCH SVETT ÄR DET EXTRA

fru­stre­ran­de om re­sul­ta­ten ute­blir, men ta det lugnt. Vi kan hjäl­pa dig.

Att ta sig till gym­met är det förs­ta ste­get mot att byg­ga muskler, men det är verkligen in­te det sista. Vad du gör innan, un­der och ef­ter trä­ning­en kan sab­ba hela pla­nen el­ler ge dig re­sul­tat du in­te ens vå­gat dröm­ma om.

”Dina va­nor, allt från vad för slags so­ci­alt liv du har till öv­ning­ar­na du väl­jer, kan sab­ba din träning”, säger Jeff Bell, trä­nings­psy­ko­log och äga­re av Bel­le­on Body i New York.

Här har Bell och fle­ra andra ex­per­ter satt ihop en lis­ta över sju vik­ti­ga or­sa­ker till var­för trä­nings­re­sul­ta­ten in­te kom­mer. An­vänd den­na kun­skap för att hit­ta dina sva­ga punk­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.