1 Stå­en­de och halv­stå­en­de fram­åt­fäll­ning

Mens Health Sommartraning 2018 - - Lär Av De Bästa -

Stå upp­rätt. Pres­sa skul­der­bla­den mot varand­ra och rev­be­nen in mot rygg­ra­den. An­das in och sträck upp ar­mar­na över hu­vu­det. An­das ut och böj över­krop­pen mot gol­vet. Böj knä­na pre­cis till­räck­ligt för att du ska kun­na nud­da i gol­vet. Rä­ta ut lå­ren så myc­ket du kan. An­das in och kom upp till stå­en­de po­si­tion igen, sam­ti­digt som du bö­jer knä­na så myc­ket du be­hö­ver för att hål­la ryg­gen rak. Uppre­pa tre gånger. Över­gå se­dan från en stå­en­de fram­åt­fäll­ning till en halv­stå­en­de fram­åt­fäll­ning. Sträck ut bröst­kor­gen sam­ti­digt som du lå­ter hän­der­na gli­da upp längs be­nen. Håll ryg­gen rak. Gå ner i en stå­en­de fram­åt­fäll­ning igen. Gör öv­ning­en ytterligare två gånger.

SÅ GÖR DU DET:

Det­ta in­ten­si­va yo­ga­pro­gram är ut­ar­be­tat av Vir­gi­nia Gal­lag­her och Li­sa Tif­fa­ny vid Hot Asa­na i North Ca­ro­li­na. Det tving­ar obarm­här­tigt fram ökad smi­dig­het, sam­ti­digt som rygg, ax­lar och kärn­mus­ku­la­tur stärks. Gör 5–10 run­dor.

AND­NING: För­sök att an­das bå­de in och ut me­dan du räk­nar till fy­ra un­der hela öv­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.