For­ma rygg och kärn­musk­ler

Mens Health Sommartraning 2018 - - Lär Av De Bästa -

Öd­mjuk – så kän­de sig Julian Al­ca­raz förs­ta gång­en han trä­na­de cross­fit. Al­ca­raz var tränare på ett mi­li­tär­trä­ningscen­ter i Los Ang­e­les när han såg Cross­fit Ga­mes li­ve 2011. Han in­spi­re­ra­des av de täv­lan­de som gick arm­gång, sim­ma­de och gick på hän­der­na. Bec­ca Vo­igt kom på tred­je plats och Al­ca­raz be­stäm­de sig för att be­sö­ka hen­nes gym. Hans förs­ta dag­li­ga trä­ningsru­tin in­ne­höll knä­böj med viktstång ovan­för hu­vu­det.

”Trots att jag var stark var jag in­te till­räck­ligt smi­dig för att gö­ra den öv­ning­en”, säger han. Al­ca­raz lär­de sig dock snabbt att cross­fit kan byg­ga upp en grund för funk­tio­nell rör­lig­het. Han trä­na­de dag­li­gen och på ba­ra tre år lyc­ka­des han kva­li­fi­ce­ra sig till Cross­fit Ga­mes. Idag är han in­struk­tör på Cross­fit Trai­ning Yard i North Hol­ly­wood i Ka­li­for­ni­en. Han in­spi­re­ras dag­li­gen av fram­gång­en han ser hos si­na kli­en­ter. En av hans fa­vo­rit­kli­en­ter är en mor­mor i 60-års­ål­dern. Att träna hen­ne har lärt ho­nom hur viktigt det är att va­ra tål­mo­dig. Re­sul­ta­ten kom­mer.

”Allt som krävs är en vil­ja att lä­ra och en öns­kan att bli star­ka­re,” säger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.