Utri­kes

Metro Sweden (Göteborg) - - Front Page -

USA. Med kon­gressva­let i ryg­gen hö­jer ame­ri­ka­ner­na blic­ken mot pre­si­dent­va­let 2020. För De­mo­kra­ter­na är det bråt­tom att vas­ka fram en kan­di­dat som kan ut­ma­na Do­nald Trump.

San­no­likt krävs en po­li­ti­ker med styr­ka, som in­te räds att gå i när­kamp och som kan nå fram till väl­ja­re på lands­byg­den.

Bal­long­er­na ha­de knappt slu­tat fal­la på val­va­kor­na för­rän start­skot­tet gick för näs­ta val.

De när­mas­te må­na­der­na lär ett stort an­tal de­mo­kra­ter of­fent­lig­gö­ra si­na sats­ning­ar på Vi­ta hu­set. Att ener­gi krävs för att ge re­pu­bli­ka­nen Do­nald Trump en match är tyd­ligt.

– Pre­si­den­ten är en kraft av ett eget slag – all­tid på of­fen­si­ven, all­tid ag­gres­siv, in­te all­tid san­nings­en­lig. Den som ut­ma­nar ho­nom mås­te ha när­va­ro och kun­na gå till mot­at­tack, sä­ger By­ron Dor­gan, ti­di­ga­re de­mo­kra­tisk se­na­tor från North Da­ko­ta som nu ar­be­tar som ad­vo­kat och un­der­vi­sar i stats­ve­ten­skap i Washing­ton DC.

Han tol­kar De­mo­kra­ter­nas se­ger i re­pre­sen­tant­hus­va­let som ett tec­ken på att väl­jar­na vill ha po­li­ti­ker på plats som kan brom­sa pre­si­dent Trumps »värs­ta im­pul­ser«.

Men han är ock­så själv­kri­tisk och sä­ger att det eg­na par­ti­et de se­nas­te åren va­rit då­ligt på att ta­la om po­li­tis­ka idéer och vad man står för.

– Plus att vi har lå­tit Re­pu­bli­ka­ner­na fram­stå som att de är det pat­ri­o­tis­ka par­ti­et.

Den­nis Gold­ford, pro­fes­sor i stats­ve­ten­skap vid Dra­ke Uni­ver­si­ty i Io­wa, gör en lik­nan­de ana­lys. Han no­te­rar att De­mo­kra­ter­na har pro­blem, att man tap­pat stöd i vik­ti­ga väl­jar­grup­per och in­te kom­mit sär­skilt långt i sin självrann­sa­kan ef­ter ne­der­la­get i pre­si­dent­va­let 2016.

– Just nu har par­ti­et ing­en själv­klar pre­si­dent­kan­di­dat. Och vem det än blir mås­te han el­ler hon kla­ra av att nå ut till vi­ta väl­ja­re på lands­byg­den, där Trump har sin bas.

Lägg där­till att det ge­ne­ra­tions­skif­te som många ef­ter­lys­te ef­ter det för­ra pre­si­dent­va­let in­te ägt rum. Det be­kräf­tas av opi­ni­ons­mät­ning­ar om vem par­ti­an­häng­ar­na vill se som näs­ta pre­si­dent­kan­di­dat.

Lis­tan top­pas av den 75-åri­ge ti­di­ga­re vice­pre­si­den­ten Joe Bi­den, följd av Ver­montse­na­torn Ber­nie San­ders, 77.

– Jag kal­lar det po­li­tisk ko­les­te­rol som täp­per till ar­tä­rer­na, al­la des­sa åld­ring­ar som står i vägen för nya unga le­da­re, sä­ger Dor­gan.

Yng­re aspi­ran­ter med mi­no­ri­tets­bak­grund finns för­vis­so i spe­ku­la­tio­ner­na.

Den 54-åri­ga Ka­li­for­ni­en­se­na­torn Ka­ma­la Har­ris, som har ja­mai­canskt och in­diskt på­brå, nämns of­ta.

Li­kaså hen­nes svar­ta se­na­tor­s­kol­le­ga Co­ry Boo­ker, 49, som va­rit borg­mäs­ta­re i Ne­wark i New Jer­sey.

Men den kanske snab­bast sti­gan­de de­mo­kra­tis­ka

»Pre­si­den­ten är en kraft av ett eget slag – all­tid på of­fen­si­ven, all­tid ag­gres­siv, in­te all­tid san­nings­en­lig.« By­ron Dor­gan, ti­di­ga­re de­mo­kra­tisk se­na­tor från North Da­ko­ta.

FOTO: ERIC GAY/AP/TT FOTO: CHIP SOMODEVILLA/GETTY

Den ka­ris­ma­tis­ke Tex­as­de­mo­kra­ten Be­to O’Rour­ke fö­re­kom­mer re­dan i spe­ku­la­tio­ner­na in­för pre­si­dent­va­let 2020. Här med hust­run Amy San­ders. Den de­mo­kra­tis­ka Ka­li­for­ni­en­se­na­torn Ka­ma­la Har­ris nämns ock­så som en möj­lig näs­ta pre­si­dent­kan­di­dat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.