Man sköts till döds på piz­ze­ria – rät­te­gång mot 17-åring in­ledd

GÄNGKRIGET I JÄRVA – DÄR UNGA MÄN ÄR BE­RED­DA ATT TA LÅNGA STRAFF FÖR GROVA BROTT

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Inrikes - Text: An­ni­ca Ögren an­ni­ca.ogren@metro.se

Brott. På tors­da­gen bör­ja­de rät­te­gång­en mot en 17-åring som i ja­nu­a­ri miss­tänks ha mör­dat en man i 25-års­ål­dern ge­nom att ha skju­tit ho­nom i hu­vu­det på en piz­ze­ria i Rin­ke­by.

På grund av mor­dets ka­rak­tär och den miss­tänk­ta hämnd­mo­ti­vet hålls rät­te­gång­en bakom stäng­da dör­rar och i en sal med för­höjd sä­ker­het i At­tun­da tings­rätt. Det in­ne­bär bland an­nat att det är en av­skil­jan­de vägg mel­lan åhö­rar­na och sa­len, och att den över­va­kas med hjälp av vak­ter.

– Det gick lugnt till i dag. Vi har ut­ö­kat och ta­git in ex­tra­vak­ter och po­lis har va­rit på plats. Vi har en för­stärk­ning som jag tror vi kom­mer be­hål­la de da­gar som för­hand­ling­en hål­ler på, sä­ger Don­kai Sa­to, för­valt­nings­an­sva­rig på At­tun­da tings­rätt.

En­ligt po­li­sens för­un­der­sök­ning är mor­det ba­ra ett i ra­den i en på­gåen­de, död­lig vålds­spi­ral som un­der de se­nas­te fem åren präg­lat gäng­kon­flik­ten i Jär­va­om­rå­det i väst­ra Stock­holm.

Kloc­kan var runt 18.30 den 8 ja­nu­a­ri när den då 16-åri­ge unge man­nen klev in på piz­ze­ri­an och sköt en an­nan man, en­ligt po­li­sens för­un­der­sök­ning. Många av re­stau­rang­ens mid­dags­gäs­ter blev vitt­nen till hän­del­sen, bland an­nat barn­fa­mil­jer.

I po­li­sens för­un­der­sök­ning går att lä­sa att gär­nings­man­nen gick in ge­nom en­trén på piz­ze­ri­an och »av­rät­tar off­ret med två skott mot hu­vu­det«.

Kort ef­ter mor­det pub­li­ce­ra­de nå­gon en bild på mor­doff­ret i so­ci­a­la me­di­er. På bil­den syns den dö­de man­nen sit­ta ihop­sjun­ken, lu­tad mot en pe­la­re.

En­ligt po­li­sens för­un­der­sök­ning miss­tänk­tes man­nen som pub­li­ce­ra­de bil­den i so­ci­a­la me­di­er va­ra bro­dern till den 20-åri­ge man som på ny­årsaf­ton blev mör­dad i ett ga­rage i Rin­ke­by.

Po­li­sens te­o­ri är att mor­det på piz­ze­ri­an är en hämnd för mor­det på ny­årsaf­ton. Un­der av­lyss­ning av man­nens te­le­fon fång­a­des ett in­tres­sant sam­tal upp.

»De kom­mer in­te att läm­na mig ifred och jag kom­mer in­te att läm­na de ifred«. »Så som de tog en från mig tog jag en från dem. Såsom jag vill ta den and­ra från dem, vill de ock­så ta en av mi­na brö­der från mig«, sä­ger man­nen och fort­sät­ter:

»Så det slu­tar in­te på en dag och en natt. Det slu­tar in­te hel­ler med en el­ler två prat­stun­der el­ler flytt från ett om­rå­de. Nej det här är blod­pro­ble­ma­tik min bror och blod­pro­ble­ma­tik för­blir, för­står du? Den glöms in­te bort den.«

Bro­dern, en man i 30-års­ål­dern, greps och häk­ta­des miss­tänkt för mor­det. Men han släpp­tes se­na­re då po­li­sen in­te kun­de be­vi­sa att det lig­ger nå­gon san­ning i det han sagt i sam­ta­let, skri­ver DN.

Och när po­li­sen se­na­re stu­de­ra­de piz­ze­ri­ans över­vak­nings­ka­me­ror,

»Vi har ut­ö­kat och ta­git in ex­tra­vak­ter och po­lis har va­rit på plats.«

Don­kai Sa­to, för­valt­nings­an­sva­rig på At­tun­da tings­rätt om den för­höj­da sä­ker­he­ten un­der rät­te­gång­en.

lik­som si­na eg­na trygg­hetska­me­ror som är upp­sat­ta kring Rin­ke­by torg, flyt­ta­des po­li­sens fo­kus.

Man­nen som på

fil­men syns gå in på piz­ze­ri­an, hö­ja vap­net och med två hän­der sik­ta på off­ret, miss­tänk­tes i stäl­let va­ra en 16-åring från om­rå­det.

Han ne­ka­de till mord men häk­ta­des och pla­ce­ra­des på ett låst ung­doms­hem av So­ci­al­tjäns­ten.

Po­li­sen miss­tän­ker att det he­la hand­lar om en hämnd och ett typex­em­pel på när en äld­re kri­mi­nell per­son (bro­dern i 30-års­ål­dern) ser till att en per­son un­der 18 år ut­för då­det.

För­u­tom mord är 17åring­en åta­lad för nar­ko­ti­kabrott och grovt va­pen­brott ef­ter att po­li­sen be­slag­ta­git en kulspru­te­pi­stol med 17-åring­ens DNA.

– Vi har hål­lit mel­lan 300 och 400 för­hör, be­dri­vit av­lyss­ning och gjort tek­nisk be­vis­ning. Det finns tyd­lig kopp­ling till mor­det vec­kan in­nan, sä­ger åkla­ga­re Olof Calm­vik.

En­ligt po­li­sen har ett ut­tryck bland de unga gäng­kri­mi­nel­la i Järva bli­vit ut­brett: »brös­ta en 4:a för att bli en 100-gub­be«. Det be­ty­der att man är be­redd att ta ett straff på fy­ra års slu­ten­vård för ett mord för att vi­sa sin lo­ja­li­tet och bli 100 pro­cent an­ta­gen av sitt gäng, en­ligt po­li­sen.

FO­TO: PO­LI­SEN

Den miss­tänk­te gär­nings­man­nen fång­as på po­li­sens trygg­hetska­me­ror i Rin­ke­by när han flyr från plat­sen. Strax in­nan dess fång­a­des mor­det på film in­ne på re­stau­rang­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.