Svind­lers­ka läm­nas ut

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Utrikes -

DAN­MARK. Den 64-åri­ga kvin­nan miss­tänks ha svind­lat 111 mil­jo­ner dans­ka kro­nor i bi­drags­peng­ar från sta­ten. Hon sätts på fly­get från Syd­af­ri­ka till Dan­mark på tors­da­gen, en­ligt ett dom­stols­be­slut i Jo­han­nes­burg i Syd­af­ri­ka, rap­por­te­rar dans­ka ny­hets­by­rån Rit­zau. Kvin­nan ar­be­ta­de på det dans­ka barn- och so­ci­al­de­par­te­men­tet i om­kring 40 års tid och fick ti­di­ga­re me­dalj av drott­ning Mar­gret­he för lång och tro­gen tjänst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.