Mas­skjut­ning på bar i USA – tolv dö­da­de

USA. Tolv per­so­ner sköts ihjäl när en man plöts­ligt öpp­na­de eld på en bar i söd­ra Ka­li­for­ni­en i USA. Även skyt­ten är död, en­ligt po­li­sen.

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Utrikes -

Det var full ak­ti­vi­tet på country- och wes­tern­ba­ren Bor­der­li­ne i Thousand Oaks nord­väst om Los Ang­e­les när den miss­tänk­te gär­nings­man­nen kom in. En­ligt vitt­nen var man­nen klädd i svart och ha­de skägg.

Ett vitt­ne, John Hed­ge, be­rät­tar att han såg den miss­tänk­te kas­ta rök­gra­na­ter och skju­ta.

– Jag stod vid en­trén och ta­la­de med min styv­far. Plöts­ligt hör­de jag höga smäl­lar. Pang, pang, pang, sä­ger han till den lo­ka­la ny­hetska­na­len ABC7.

En dörrvakt träf­fa­des och föll till mar­ken, be­rät­tar Hed­ge. Hans styv­far Tim sä­ger att han di­rekt viss­te att det var all­var när han hör­de den förs­ta smäl­len. Han drog ner sin styv­son till mar­ken för att ta skydd.

– Jag tit­ta­de upp och såg att han (skyt­ten) rör­de sig till hö­ger. Se­dan sköt han dörr­vak­ten, som ba­ra var en ung man. Där­ef­ter sköt han en ung flic­ka i kas­san, sä­ger Tim till ABC7.

Hol­den Har­rah stod in­ne i ba­ren och be­rät­tar hur man­nen kom fram och sköt en kvin­na.

– Jag vet in­te om hon le­ver, sä­ger han till CNN.

Utö­ver de el­va off­ren in­ne i lo­ka­len dö­da­des ock­så en po­lis, som var först på plats och be­sva­ra­de lar­man­ro­pet om skott­loss­ning. Man­nen ha­de job­bat som po­lis i 29 år och var nä­ra att gå i pen­sion, skri­ver ABC News.

– Han gav allt, och i natt, som jag har sagt till hans fru, dog han som en hjäl­te ef­tersom han gick in där för att räd­da liv, för att räd­da and­ra män­ni­skor, sä­ger she­rif­fen Ge­off De­an.

När fler po­li­ser kom fram och tog sig in i lo­ka­len hit­ta­de de den miss­tänk­te skyt­ten död, be­rät­tar she­riff­kon­to­ret.

Dess­utom ska minst tolv per­so­ner va­ra ska­da­de, skri­ver ABC7:s re­por­ter på Twit­ter.

Do­nald Trump skri­ver på Twit­ter att han in­for­me­rats om hän­del­sen, och pas­sar på att hyl­la po­li­sen som dö­da­des.

»Plöts­ligt hör­de jag höga smäl­lar. Pang, pang, pang.« Vitt­net John Hed­ge om då­det till ny­hetska­na­len ABC7.

FO­TO: MARK J TER­RILL/AP/TT

Många unga be­fann sig på ba­ren när gär­nings­man­nen stor­ma­de in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.