Eu­ro­pa Le­a­gue

Metro Sweden (Göteborg) - - Sport Fotboll -

Som om in­te topp- och bot­ten­stri­den vo­re nog kom­mer det på sön­dag ock­så av­gö­ras vil­ket lag som slu­tar trea i ta­bel­len, och där­med kni­per den sista kval­plat­sen till Eu­ro­pa Le­a­gue. Ham­mar­by och Mal­mö slåss om sa­ken, och här är för­ut­sätt­ning­ar­na.

Mal­mö kni­per Eu­ro­paplat­sen om...

... la­get vin­ner mot Elfs­borg, sam­ti­digt som Ham­mar­by för­lo­rar el­ler spe­lar oav­gjort mot Ös­tersund.

Ham­mar­by tar Eu­ro­paplat­sen om:

... la­get tar li­ka många el­ler fler po­äng än Mal­mö i sön­da­gens match.

FO­TO: IMA­GO SPORT

Mal­mö FF:s Mar­kus Ro­sen­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.