Vi mås­te änd­ra vårt sätt att le­va – men kan vi det?

Mil­jö. Vi har tio år på oss att för­änd­ra vårt sätt att le­va, gör vi in­te det kom­mer kon­se­kven­ser­na bli ka­ta­stro­fa­la, skri­ver da­gens in­sän­dar­skri­bent.

Metro Sweden (Göteborg) - - Insändare - DRÖM­MAN­DE MAN

»Jag har en dröm att få se mi­na barn­barn och barn­barns­barn ba­da i plast­fria hav.«

»Dröm­man­de man« vill att kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner ska slip­pa upp­le­va att djurar­ter för­svin­ner. FO­TO: PAU­LO DI OLIVIERA/IBL

Jag har en dröm om att få se mi­na barn­barn och barn­barns­barn kun­na an­das frisk luft, äta gift­fri mat, slip­pa onor­malt var­ma som­rar, ba­da i plast­fria hav, slip­pa över­sväm­ning­ar på grund av onor­malt reg­nan­de och slip­pa upp­le­va att djurar­ter och väx­ter för­svin­ner.

Jag har en dröm att få upp­le­va hur mänsk­lig­he­ten kla­rar av den glo­ba­la upp­värm­ning­en med högst 1,5 gra­der.

Jag har en dröm att få se hur vi stäl­ler om vår ener­gi­för­sörj­ning från ol­ja, kol, fos­sil gas, kärn­kraft till kli­mat­vän­li­ga­re al­ter­na­tiv.

Jag har en

dröm där vå­ra po­li­ti­ker och fö­re­ta­ga­re tar sitt an­svar att för­se vår värld med pro­duk­ter som in­te är skad­li­ga för vår pla­net.

Jag har en dröm där var­je in­di­vid gör allt för att mins­ka fos­si­la ut­släpp, hand­la mil­jö­vän­li­ga pro­duk­ter, äta mat som är bäst för vår egen över­lev­nad.

Tror jag på den­na dröm?

Jag vill tro – men när jag ser hur vi män­ni­skor strun­tar i att ta an­svar för mil­jön trots att vi får, och har fått, så många var­ning­ar från fors­ka­re och ve­ten­skaps­män bör­jar jag miss­tro.

Vi har tio år

på oss att för­änd­ra vårt sätt att le­va, gör vi in­te det kom­mer kon­se­kven­ser­na bli ka­ta­stro­fa­la.

Tio år är för kort tid och när jag hör och ser hur po­li­ti­ker, jobb­kol­le­gor, vän­ner och be­kan­ta fort­fa­ran­de stop­par hu­vu­det i san­den och in­te vill el­ler or­kar för­änd­ra sitt sätt att le­va tap­par jag tron på för­änd­ring.

Jag vill tro och hop­pas!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.