De träf­fas och prin­tar 3 D till­sam­mans

Metro Sweden (Malmö) - - SIDAN 1 - FRED­RIK STJERNSTRÖM

På 3 D Print Night i kväll ska Erik Carls­son och Kristof­fer Eng­dahl träf­fa li­ka­sin­na­de för att dis­ku­te­ra och prin­ta. På works­hop­pen ska del­ta­gar­na bland an­nat tes­ta nya ma­te­ri­al och dric­ka öl ur mug­gar som de skri­ver ut på plats. – Det är pre­cis som att träf­fas och spe­la bräd­spel, sä­ger Kristof­fer Eng­dahl.

I verk­sta­den på Fa­bri­ken på Sta­peln luk­tar det bränd plast när Kristof­fer Eng­dahl och Erik Carls­son för­be­re­der sig ge­nom att skri­va ut en bläck­fisk på si­na egen­till­ver­ka­de skri­va­re.

– Det är fy­ra mo­to­rer och en sak som smäl­ter plast. Det är mjuk­va­ran som är avan­ce­rad, sna­ra­re än själ­va ma­ski­nen, sä­ger Kristof­fer Eng­dahl.

På works­hop­pen i kväll ska del­ta­gar­na bland an­nat dis­ku­te­ra för­bätt­ring­ar på de hem­ma­bygg­da skri­var­na, tes­ta nya ma­te­ri­al och dric­ka öl ur mug­gar som de skri­ver ut på plats. Men en 3 D-skri­va­re kan an­vän­das till mer än att ba­ra roa sig med.

– Det är till ex­em­pel ett bra sätt att få ut mo­del­ler om man vill vi­sa upp en upp­fin­ning, sä­ger Kristof­fer Eng­dahl.

Även om kväl­lens träff främst är till för re­dan in­vig­da är al­la ny­fik­na väl­kom­na att kom­ma och tit­ta på.

– De som kom­mer är an­ting­en in­tres­se­ra­de av det me­ka­nis­ka, el­ler det este­tis­ka med att 3 D-mo­del­le­ra. Det är en bra bland­ning, sä­ger Kristof­fer Eng­dahl.

FO­TO: KINGA LEZANSKA SJÖLIN

FO­TO: KINGA LEZANSKA SJÖLIN

Erik Carls­son och Kristof­fer Eng­dahl job­bar tål­mo­digt med att skri­va ut en bläck­fisk i 3 D. – Det tar cir­ka 40 mi­nu­ter. Plus mi­nus två tim­mar. Man mås­te pro­va sig fram, sä­ger Erik Carls­son.

Ett gäng kom­pi­sar med varsin 3 D-prin­ter är re­cep­tet på en lyc­kad kväll. Det me­nar ar­ran­gö­rer­na av 3 D Print Night som hålls på Sta­peln i Mal­mö i dag. – Det är pre­cis som att träf­fas och spe­la bräd­spel, sä­ger Kristof­fer Eng­dahl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.