I natt kan mil­jard­storm sve­pa in over Sve­ri­ge

Nor­den­che­fen: ”Om det är nå­gon gång man ska ta chan­sen är det nu”

Metro Sweden (Malmö) - - EXTRA - Fot­not: Jack­pot­ten kan ha änd­rats ef­ter ti­di­ning­ens ut­giv­ning.

Mul­ti­lot­to. I natt kan det stor­ma till or­dent­ligt när 1,6 mil­jar­der kro­nor står på spel i det ame­ri­kans­ka lot­tot Po­wer­ball.

Mons­ter­sum­man har växt till sig un­der fle­ra vec­kor – nu kan den blå­sa in på svenskt bank­kon­to i natt.

Feb­ru­a­ri har bju­dit på ovä­der på många stäl­len i lan­det. Nu finns det en chans att det blir rik­tigt stor­migt när jack­pot­ten i Po­wer­ball har le­tat sig upp till his­nan­de 1,6 mil­jar­der.

Över he­la Sve­ri­ge föl­jer män­ni­skor ut­veck­ling­en och det är ing­en över­drift att sä­ga att det rå­der lot­toy­ra i lan­det just nu. Om en svensk tar hem vins­ten skul­le det be­ty­da att det svens­ka lot­to­re­kor­det, på drygt 200 mil­jo­ner, ry­ker all värl­dens väg.

Saj­ten Mul­ti­lot­to.com er­bju­der spel på just Po­wer­ball och där kän­ner man verk­li­gen av lot­to­fe­bern.

–Det är ett oer­hört tryck på Po­wer­ball just nu, det ver­kar som att svens­kar­na har bör­jat få vitt­ring på mil­jar­der­na, sä­ger An­ders, Nor­den­chef på Mul­ti­lot­to.

Snart dags for ut­del­ning

Det är med en ra­san­de fart som jack­pot­ten har växt på det po­pu­lä­ra spe­let. Vinst­sum­man har le­gat och växt till sig i fle­ra vec­kor nu och när den har sprängt mil­jard­grän­sen bru­kar det snart va­ra dags för ut­del­ning. Det finns allt­så chans att mil­jard­stor­men drar in över Sve­ri­ge re­dan i natt.

Kravs ba­ra na­g­ra klick

– När pot­ten är så pass hög som nu bru­kar det snart bli ut­del­ning. Om det är nå­gon gång man ska ta chan­sen så är det nu, sä­ger An­ders på Mul­ti­lot­to.

Det är en en­kel sak att ge sig själv chan­sen på mil­jar­der­na. Det en­da man be­hö­ver gö­ra är att gå in på Mul­ti­lot­to och väl­ja spe­let Po­wer­ball. Se­dan väl­jer man ba­ra hur många ra­der man vill spe­la och de num­mer man tror på så är det klart. Ef­ter ba­ra någ­ra klick är man med och täv­lar om mil­jar­der.

– Det är helt ga­let att vinst­sum­man är så pass hög. Det är onek­li­gen en kitt­lan­de tan­ke att det kan sit­ta en bli­van­de mil­jar­där nå­gon­stans i Sve­ri­ge, sä­ger An­ders på Mul­ti­lot­to.

Vak­na upp som mil­jar­dar

Om det blir nå­gon mil­jard­storm över Sve­ri­ge på al­la hjär­tans dag åter­står att se. Men för att in­te ris­ke­ra att mis­sa chan­sen bör man in­te vän­ta för länge med att läm­na in si­na num­mer. El­ler var­för in­te bju­da sin älsk­ling på chan­sen att vak­na upp med 1,6 mil­jar­der kro­nor på kon­tot i mor­gon

I nat­tens drag­ning på Po­wer­ball står 1,6 mil­jar­der kro­nor på spel. En­ligt Mul­ti­lot­tos Nor­den­chef kan sum­man nu kom­ma att de­las ut. ”När pot­ten är så pass hög som nu bru­kar det snart bli ut­del­ning”, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.