Sport

Fa­vo­ri­ten Sti­na Nils­son höll he­la vägen – tog Sve­ri­ges and­ra OS-guld

Metro Sweden (Malmö) - - MODE - FILIP HÄGGBERG filip.hagg­berg@metro.se

Hon var storfa­vo­rit till gul­det. Sti­na Nils­son gjor­de ing­en be­svi­ken – och tog hem OS-gul­det i da­mer­nas sprint.

– Det är fan­tas­tiskt när det stäm­mer, sä­ger hon till Ka­nal 5.

Kva­let, kvarts­fi­na­len och se­min gick som en dans på ro­sor. I fi­na­len fort­sat­te Sti­na Nils­son att im­po­ne­ra – och tog hem gul­det i den klas­sis­ka sprin­ten med stor mar­gi­nal.

24-åring­en tog snabbt kom­man­dot och led­de fäl­tet fram­för nors­kan Mai­ken Cas­per­sen Fal­la och rys­kan Julia Be­lo­ru­ko­va. Det såg länge ut att kun­na bli en jämn kamp om gul­det mel­lan Nils­son och Fal­la, men när det skul­le av­gö­ras var det ing­et snack om sa­ken.

Svens­kan åk­te för­bi mål­lin­jen tre se­kun­der fö­re sin nors­ka kon­kur­rent.

Guld­me­dal­jen är Nils­sons förs­ta i OS nå­gon­sin – och hen­nes förs­ta in­ter­na­tio­nel­la mäs­ter­skaps­guld som se­ni­or.

– Det är så sin­nes­sjukt. Jag pric­ka­de verk­li­gen in for­men till pre­cis rätt dag. I se­mi­fi­nal gick jag ba­ra på halv­fart och det är en trygg­het att kän­na det i fi­na­len. Det är fan­tas­tiskt när det stäm­mer, sä­ger Nils­son till Ka­nal 5.

fe­no­me­na­la da­gen? De­talj­trä­ning.

– Jag vet hur myc­ket trä­ning hur myc­ket jag har lagt ner på det. Det lig­ger upp och ned­gång­ar bakom, som folk in­te vet om, sä­ger Nils­son.

Un­der me­dalj­ce­re­mo­nin gick det att ta på Nils­son lyc­ka. När hon fick ta emot guld­me­dal­jen grät hon av gläd­je

– Jag trod­de ald­rig att jag skul­le va­ra den som skul­le grå­ta, men det här lig­ger så nä­ra hjär­tat och är nå­got som jag job­bat så him­la länge med. Då släp­per man ut allt.

Han­na Falk tog sig ock­så till da­mer­nas sprint­fi­nal men or­ka­de ald­rig ut­ma­na om me­dal­jer­na. Det blev en fem­te­plats för 28-åring­en.

– Jag ha­de gär­na sla­gits om me­dal­jer­na, men gör än­då min bäs­ta klas­sis­ka tävling den här sä­song­en. Sti­na har va­rit över­läg­sen i dag, ba­ra att gra­tu­le­ra. Stark i fle­ra år, men fram­för allt nu. Jag är väl­digt glad för hen­nes skull.

I her­rar­nas fi­nal var Os­kar Svens­son det en­da svens­ka hop­pet. Men svens­ken, som till en bör­jan såg ut att ha chans på bron­set, trött­na­de och åk­te ock­så han in som fem­ma.

Te­o­dor Pe­ter­son, som på förhand sågs som det störs­ta svens­ka me­dalj­hop­pet bland her­rar­na, slogs ut i se­mi­fi­na­len.

Sti­na Nils­sons guld var Sve­ri­ges and­ra i Py­e­ong­chang ef­ter Charlotte Kal­las tri­umf i ski­athlon.

På mån­da­gen tog Se­basti­an Samu­els­son sil­ver i skid­skyt­tets jaktstart.

FO­TO: IBL

Sti­na Nils­son kra­mas om av Han­na Falk ef­ter att ha bär­gat OS-guld till Sve­ri­ge i den klas­sis­ka sprin­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.