Rät­te­gång

Aki­lov i chatt: Vil­le dö­da »otrog­na«

Metro Sweden (Malmö) - - MODE - ERIKA NEKHAM/TT OLA WESTERBERG/TT ANJA HAGLUND/TT PE­TER WALL­BERG/TT

Stock­holms­då­det. Ter­ro­ri­ståta­la­de Rakhmat Aki­lov ha­de av­rätt­nings­fil­mer i sin mo­bil. Still­bil­der där folk skjuts i hu­vu­det vi­sa­des i rätts­sa­len.

Åkla­gar­na gav un­der går­da­gens rät­te­gång en bild av den ter­rorå­ta­la­de Rakhmat Aki­lovs tan­kar vid ti­den fö­re terror­då­det i Stock­holm.

För att vi­sa hur Aki­lov in­spi­re­rats av Isla­mis­ka sta­tens pro­pa­gan­da­fil­mer vi­sa­des still­bil­der från vi­de­o­fil­mer som hit­tats i den åta­la­des mo­bil. Bil­der­na från Irak och Sy­ri­en vi­sar bland an­nat hur fle­ra fång­ar, lig­gan­des på mar­ken, skjuts i hu­vu­det med au­to­mat­va­pen. På bil­der­na syns ock­så IS ka­rak­te­ris­tis­ka svar­ta flag­ga.

Åkla­gar­na läs­te ock­så från chatt­kom­mu­ni­ka­tio­ner som hit­tats i Aki­lovs mo­bil. Via den kryp­te­ra­de ap­pen Zel­lo har han kom­mit i kon­takt med per­so­ner kopp­la­de till ter­ror­rö­rel­sen IS. En grupp på Zel­lo kal­lar sig »Väg­led­ning till Isla­mis­ka ka­li­fa­tet«.

I en chatt med »Abu Sal­mon« skri­ver Aki­lov: »Om Gud vill ut­för jag mar­ty­ro­pe­ra­tio­nen«.

Aki­lov ber ock­så om råd hur han kan »slå till mot otrog­na«.

En film vi­sar ka­o­set som råd­de vid va­ru­hu­set Åh­léns den 7 april. Last­bi­len stic­ker ut ur va­ru­hu­set, folk på ga­tan skri­ker och slä­par bort ska­da­de.

Aki­lov sit­ter i rät­te­gångs­sa­len i häk­tets grö­na fång­klä­der. Han tit­ta­de bort när fil­men vi­sa­des. Se­na­re sneg­la­de han upp mot åhö­rar­läk­ta­ren.

För många åhörare, som följ­de rät­te­gång­en på skär­mar i en an­nan sal, brast det när fil­men spe­la­des upp.

Åkla­ga­ren Hans Ihr­man upp­gav att då­det ge­nom­för­des på 40 se­kun­der och att det var se­kun­der som för­änd­ra­de li­vet för många.

– 500 me­ter, 40 se­kun­der, 12,5 ton plåt, en has­tig­het på i ge­nom­snitt 60 kilo­me­ter i tim­men på en gå­ga­ta full av oskyd­da­de män­ni­skor. Det är ett an­grepp på många män­ni­skors liv. Det är ock­så ett an­grepp på vårt sam­häl­le, sä­ger Ihr­man.

– Gär­ning­ar­na har all­var­ligt kun­nat ska­da Sve­ri­ge, sä­ger Ihr­man.

FO­TO: JEPPE GUSTAFS­SON/IBL

En­ligt åta­let är mo­ti­vet till terror­då­det att Aki­lov vil­le få Sve­ri­ge att av­bry­ta del­ta­gan­det i den in­ter­na­tio­nel­la ko­a­li­tio­nens krig mot Isla­mis­ka sta­ten (IS) i Irak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.