När jag job­ba­de som in­kas­ta­re i Tiju­a­na

Metro Sweden (Malmö) - - ONSDAG MEDMETRO 14/2 - KAJSA EKIS EKMAN För­fat­ta­re de­batt@metro.se

et var i feb­ru­a­ri 2002 i Tiju­a­na, Mex­i­ko, på grän­sen till USA. Det här var in­nan vål­det ta­git över och Tiju­a­na fort­fa­ran­de var en tu­rist­stad. Ame­ri­ka­ner­na kom för att fes­ta, få tag i re­cept­be­lag­da lä­ke­me­del samt gå till tand­lä­ka­ren, vil­ket var bil­li­ga­re i Mex­i­ko. Jag ar­be­ta­de som ser­vi­tris på ba­ren Es­cape. Lön fick man ing­en, ba­ra dricks och av drick­sen skul­le man ge en del till che­fen, en del till kö­ket och en del till bar­ten­dern. Trots det­ta var det bra be­talt, sär­skilt un­der »spring bre­ak«. Men vis­sa da­gar hän­de det att jag för­lo­ra­de peng­ar då jag knappt ha­de fått nå­gon dricks och än­då var tvung­en att ge till al­la för att de in­te skul­le tro att man höll på peng­ar­na.

Som ser­vi­tö­rer var vi ock­så in­kas­ta­re. Vi ställ­de oss al­li­hop på ga­tan ut­an­för stäl­let och pax­a­de tu­ris­ter­na in­nan de när­ma­de sig. »Jag tar han i gu­la jac­kan!« När de se­dan kom för­bi ha­de man själv en­sam­rätt på att för­sö­ka få in dem, och då var bor­det och följakt­li­gen drick­sen ock­så ens egen. Med me­nyn i hand hop­pa­de vi på tu­ris­ter­na och kör­de ram­san: »Vi har tret­ton tequi­lasma­ker, gra­tis shot på si­dan av...«

Jag ha­de re­dan då­lig syn och kun­de in­te ur­skil­ja vem som var tu­rist och in­te. Jag pax­a­de hejvilt al­la jag såg, även mex­i­ka­ner som ald­rig skul­le dröm­ma om att gå in på ett ripoff-stäl­le där pri­ser­na var i dol­lar. De and­ra ser­vi­tö­rer­na skrat­ta­de rått. De var näs­tan al­la »bor­der boys«, mex­i­ka­ner som bli­vit ut­kas­ta­de från USA och an­vän­de sin eng­els­ka i tu­rist­bran­schen.

En dag lyc­ka­des jag få in en ha­wai­i­an. Han ha­de bli­vit ut­kas­tad från ar­mén, men vil­le in­te sä­ga var­för.

Vi bör­ja­de pra­ta. Jag be­rät­ta­de att jag ha­de en bil, att jag var på väg till Mex­i­co Ci­ty. När han gick där­i­från be­rät­ta­de han att han het­te Ka­la­ni och bad om min mejl­a­dress. Sam­ma kväll fick jag ett mejl: »Jag ska föl­ja med dig till Mex­i­co Ci­ty. Jag mås­te ba­ra säl­ja mitt hus på Ha­waii först. Jag har ald­rig äls­kat nå­gon för­ut men jag tror jag älskar dig.«

Vad skul­le jag gö­ra nu? Jag ha­de ba­ra va­rit trevlig, men i stäl­let för dricks hän­de det­ta.

Jag skrev ett mejl till­ba­ka, för­sök­te för­kla­ra. Men fick till­ba­ka: »Mail de­li­ve­ry fai­led: re­tur­ning mes­sage to sen­der. Mail­box una­va­li­ab­le.«

Jag hör­de ald­rig ifrån Ka­la­ni igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.