DÄR­FÖR KAN DE TVINGAS DELA UT MILJONSUMMOR TILL VANLIGA SVENSKAR

SÅ KAN DU VA­RA MED OCH DELA PÅ PENG­AR­NA

Metro Sweden (Malmö) - - SIDAN 1 -

Östersund ja­gar en ny skräll i Eu­ro­pa.

Då kan man vin­na tu­sen­tals kro­nor hos Mr Green – och få peng­ar­na till­ba­ka om svens­kar­na för­lo­rar.

Här är det otro­li­ga er­bju­dan­det in­för stor­mat­chen. He­la fot­bolls-Eu­ro­pas blic­kar rik­tas mot en li­ten stad i nor­ra Sve­ri­ge ikväll. Lil­la Östersund fick en bil­jett till Eu­ro­pa­spe­let via en vinst i in­hems­ka cu­pen och har för­val­tat den väl. Man har sänkt stor­lag ef­ter stor­lag och är, mot al­la odds, fram­me i sex­ton­dels­fi­nal.

Nu har al­la nya spe­la­re hos Mr Green chan­sen att ta hem 2 900 kro­nor om svens­kar­na skul­le skräl­la igen – och få peng­ar­na till­ba­ka om mat­chen slu­tar som al­la för­vän­tar sig.

ANRIKIT MOT­STÅND

För mot­stån­det står en av Eng­lands mest an­ri­ka klub­bar, som blev hi­sto­ris­ka när man un­der 20032004 gick obe­seg­ra­de ge­nom li­ga­spe­let.

Stjärn­glan­sen se­dan dess är kvar – så sent som i ja­nu­a­ri ploc­ka­de man in Dort­munds sto­ra an­falls­stjär­na för att skju­ta la­get till­ba­ka till det ab­so­lu­ta fin­rum­met.

Nu kom­mer Lon­don­klub­ben till Östersund för den förs­ta mat­chen av två i slut­spe­let. Norr­län­ning­ar­na har vält stor­lag från Tur­ki­et, Gre­kland och Tyskland och nu kan man gö­ra det igen.

FÅ PENG­AR­NA TILL­BA­KA

Mr Green ger 5,80 gång­er peng­ar­na på att svenskla­get skräl­ler än­nu en gång.

De hop­pas så pass myc­ket på svensk se­ger att de nu be­ta­lar till­ba­ka in­sat­sen om Lon­don­la­get vin­ner i Norr­land.

Det in­ne­bär att man kan vin­na 2 900 kro­nor på en sat­sad fem­hund­ring och få peng­ar­na till­ba­ka om Östersund för­lo­rar. Skul­le Lon­don­klub­ben vin­na kom­mer peng­ar­na allt­så tryggt till­ba­ka in på spel­kon­tot igen – och man kan ta ut dem helt ut­an om­sätt­nings­krav.

DRÖM­LÄ­GE HOS MR GREEN

Med and­ra ord är det dröm­lä­ge att gå in med hjär­tat för att hop­pas på en svensk skräll.

Man re­gi­stre­rar sig ge­nom att sur­fa in på mr­green.com – se­dan är det ba­ra att sät­ta in peng­ar och läg­ga sitt spel.

Al­la nya kun­der hos Mr Green som spe­lar på Östersund ikväll får 500 kr av sin in­sats till­ba­ka om norr­län­ning­ar­na skul­le för­lo­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.