— HÄR ÄR TRE SAKER SOM TALAR FÖR ÖSTERSUND —

Metro Sweden (Malmö) - - SPORT -

VINTERKYLAN

Det är vin­ter i Norr­land. Fram­åt av­spark kan kvick­silv­ret myc­ket väl tic­ka ner mot två­siff­rigt an­tal mi­nus­gra­der. Det är gi­vet­vis nå­got helt an­nat än de mil­da tem­pe­ra­tu­rer­na i Eng­land un­der vin­tern. Hur kom­mer gäs­ter­na att han­te­ra den bist­ra ky­lan som är Ös­tersunds var­dags­mat?

KONSTGRÄSET

Med tan­ke på kli­ma­tet är det omöj­ligt att spe­la på na­tur­gräs i Östersund. Det är nå­got svens­kar­na har vänt till sin för­del. På det snab­ba un­der­la­get har man haft en fan­tas­tisk för­må­ga att rul­la ut sitt mot­stånd un­der hös­ten. Nu kan man gö­ra det igen.

SKRÄLLVANAN

Själv­för­tro­en­det är på topp. Det är in­te kons­tigt att Östersund tror på sig själ­va ef­ter att ha sla­git ut Tur­ki­ets störs­ta klubb, ett av Gre­klands bäs­ta lag och ta­git sig vi­da­re i en grupp med bland an­nat Bil­bao och Ber­lin. Gäs­ter­na lär va­ra för­var­na­de på att det knap­past blir en pro­me­nad i par­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.