»Jag trod­de hon vil­le« ska ald­rig ac­cep­te­ras som ur­säkt

Vi vill se en skärpt sex­u­al­brottslag­stift­ning som sä­ger det själv­kla­ra; om sex in­te är fri­vil­ligt är det olag­ligt, skri­ver fö­re­trä­da­re från bland and­ra fle­ra av par­ti­er­nas kvin­no­för­bund.

Metro Sweden (Malmö) - - SPORT -

Sex ska va­ra fri­vil­ligt. Det är den själv­kla­ra ut­gångs­punk­ten för de fles­ta av oss. Trots detta och åra­tal av jäm­ställd­hets­ar­be­te ökar sex­u­al­brot­ten i Sve­ri­ge, en­ligt den Na­tio­nel­la trygg­hets­un­der­sök­ning­en, NTU. För att vän­da ut­veck­ling­en be­hövs bå­de at­ti­tyd­för­änd­ring­ar och ny lag­stift­ning. Där­för vill vi se en skärpt sex­u­al­brottslag­stift­ning som sä­ger det själv­kla­ra; om sex in­te är fri­vil­ligt är det olag­ligt.

Hös­tens dis­kus­sio­ner och de vitt­nes­mål som kom­mit fram in­om ra­men för #me­too vi­sar åter­i­gen att sex­u­el­la över­grepp och tra­kas­se­ri­er finns i he­la vårt sam­häl­le. Sam­ti­digt vi­sar NTU att ba­ra vart ti­on­de sex­u­al­brott an­mäls och få an­mäl­ning­ar går he­la vägen till dom­stol.

Den nu­va­ran­de sex­u­al­brottslag­stift­ning­en krä­ver att det fö­re­kom­mit fy­siskt våld, hot el­ler en sär­skilt ut­satt si­tu­a­tion för brottsoff­ret (till ex­em­pel be­rus­ning) för att hand­ling­en ska be­trak­tas som en våld­täkt. För att stär­ka kvin­nors skydd och för att fler gär­nings­män ska kun­na åta­las be­hövs en ny lag­stift­ning som tyd­ligt sä­ger att det är fri­vil­lig­he­ten som är ut­gångs­punk­ten.

Sy­nen på sex­u­al­brott mås­te skär­pas. Det är väl­kom­met att det nu kom­mer för­slag på höj­da mi­ni­mi­straff för grov våld­täkt och grov våld­täkt mot barn, från fy­ra till fem års fäng­el­se. En an­nan vik­tig för­änd­ring är att två nya brott in­förs, oakt­sam våld­täkt och oakt­samt sex­u­ellt över­grepp. De kri­mi­na­li­se­rar si­tu­a­tio­ner när gär­nings­man­nen bor­de in­sett att brottsoff­ret in­te del­tar fri­vil­ligt. »Jag trod­de hon vil­le« el­ler »Jag trod­de hon var äld­re« ska ald­rig ac­cep­te­ras som ur­säkt, vil­ket gör att fler kan dö­mas – in­te minst för sex­u­al­brott mot barn.

Vi hop­pas att den nya sex­u­al­brottslag­stift­ning­en ock­så kan på­ver­ka nor­mer kring sex. Det är vik­tigt att peng­ar av­sätts för att säk­ra upp att kun­skap om den nya sex­u­al­brottslag­stift­ning­en når ut brett i he­la sam­häl­let, samt att sko­lan får en för­stärkt sex­och sam­lev­nads­ut­bild­ning.

En stärkt lag­stift­ning är en vik­tig grund, men för att nå verk­lig för­änd­ring mås­te fler vå­ga an­mä­la och rätts­vä­sen­det mås­te lag­fö­ra fler gär­nings­män. Po­li­sen har ock­så ett stort an­svar, vi är över­ens om att de be­hö­ver mer re­sur­ser och att sex­u­al­brot­ten mås­te pri­o­ri­te­ras. He­la rätts­vä­sen­det mås­te pri­o­ri­te­ra sex­u­al­brott, sär­skilt när det hand­lar om barn och unga.

Vi vet att en sex­u­al­brottslag ba­se­rad på sam­tyc­ke har ett brett stöd och hop­pas al­la be­sluts­fat­ta­re för­står hur vik­tig sig­nal det sän­der ut. Vi be­hö­ver lä­ra al­la från grun­den att sex­u­el­la mö­ten all­tid ska byg­ga på jäm­ställd­het, re­spekt och fri­vil­lig­het.

»›Jag trod­de hon vil­le‹ el­ler ›Jag trod­de hon var äld­re‹ ska ald­rig ac­cep­te­ras som ur­säkt.« Fö­re­trä­da­re för bland an­nat S, C, KD, MP och L:s kvin­no­för­bund.

CARINA OHLSSON, FÖRBUNDSORDFÖRANDE S-KVIN­NOR SO­FIA JARL, FÖRBUNDSORDFÖRANDE CENTERKVINNORNA MA­RIE-LOUISE FORSLUND MUSTANIEMI, FÖRBUNDSORDFÖRANDE KD-KVINNORNA EWA LARSSON, ORDFÖRANDE GRÖNA KVIN­NOR GULAN AVCI, FÖRBUNDSORDFÖRANDE LIBERALA KVIN­NOR IDA ÖSTENSSON, ORDFÖRANDE MA­KE EQUAL CLARA BERGLUND, GENERALSEKRETERARE SVE­RI­GES KVIN­NO­LOB­BY OLGA PERSSON, GENERALSEKRETERARE UNIZON CECILIA BÖDKER PEDERSEN, VERKSAMHETSCHEF FÖRENINGEN STORASYSTER

JULIA ÖSTFELDT, VERKSAMHETSCHEF FÖRENINGEN TILL­SAM­MANS GERTRUD ÅSTRÖM, ORDFÖRANDE WONSA LUIS LINEO, ORDFÖRANDE MÄN

FOTO: DANIELLE DOLSON/UNSPLASH

Trots åra­tal av jäm­ställd­hets­ar­be­te ökar sex­u­al­brot­ten i Sve­ri­ge – och det sam­ti­digt som ba­ra vart ti­on­de an­mäls och få av dem går he­la vägen till dom­stol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.