Jag ha­de ock­så kas­tat björn­bär på herr Karls­son

Metro Sweden (Malmö) - - TORSDAG MED METRO - LISA MAGNUSSON Jour­na­list debatt@metro.se

Det går verk­li­gen att bli kränkt av allt. Till och med av barn­boks­fi­gu­ren Pel­le Ka­nin, om man ba­ra an­sträng­er sig. Knappt hann den nya fil­ma­ti­se­ring­en ha pre­miär för­rän kri­ti­ker­na bör­ja­de ra­sa. De kal­lar den »en sant sa­dis­tisk upp­vis­ning i våld« från Pel­le Ka­nins si­da. Nu stäm­mer även di­ver­se in­tres­se­för­e­ning­ar för al­ler­gi­ker in i gor­man­det, detta på grund av en scen där ka­ninung­ar­na kas­tar björn­bär på herr Karls­son trots att han in­te tål björn­bär. De upp­rör­da kan in­te ha läst böc­ker­na.

Be­atrix Pot­ter skrev sin ka­nin­se­rie runt se­kel­skif­tet mel­lan 1800- och 1900-ta­len. Det var en an­nan tid då, kan man lugnt kon­sta­te­ra. Barn i Eu­ro­pa ha­de for­mellt en be­tyd­ligt säm­re po­si­tion än i dag. Det var fort­fa­ran­de till­lå­tet att slå dem, el­ler aga dem som det het­te. Många barn fick in­te ens gå i sko­lan.

Men de små och de­ras käns­lor togs på all­var. Kul­tu­ren gav dem spän­nan­de och fa­sans­ful­la be­rät­tel­ser och väj­de in­te för det svå­ra. Och jag tror helt är­ligt att ka­nin­böc­ker­na är bätt­re för barns sjä­lar än da­gens in­bäd­da­de barn­lit­te­ra­tur där det mesta är ofar­ligt och till­rät­ta­lagt, och må­lat i my­si­ga pa­stell­fär­ger och ac­kom­pan­je­rat av en kläm­mig vi­sa som sam­man­fat­tar en präk­tig sensmo­ral. För vem kan re­la­te­ra till så­dant?

Sa­gan bör­jar med att en ka­nin­mor var­nar si­na barn för herr Karls­sons träd­gård, där de­ras far bli­vit tra­giskt mör­dad, till­la­gad och uppä­ten. Herr Karls­son är fi­en­den. Fullt för­stå­e­ligt, får man väl sä­ga.

För­u­tom att mör­da Pel­le Ka­nins pap­pa för­sö­ker han även slå ihjäl Pel­le Ka­nin med en krat­ta. En an­nan gång lyc­kas han fånga någ­ra so­van­de ka­ninung­ar i en säck. Hans fru vill att han ska flå dem och gö­ra en päls­kra­ge till hen­ne. Det en­da skä­let till att herr Karls­son in­te går med på det är att han vill by­ta dem mot to­bak. To­bak! Se där nå­got för al­la al­ler­gi­ker att ra­sa över.

Nej, är­ligt ta­lat. Med tan­ke på hur myc­ket skit herr Karls­son har ut­satt de där stac­kars ka­ni­ner­na för så är sa­dis­tiskt våld och en al­ler­gi­chock det mins­ta han för­tjä­nar. Jag ha­de ock­så kas­tat björn­bär på ho­nom om jag fått chan­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.