De har djur trots för­bud – 92 per­so­ner på­kom­na i fjol

De har van­vår­dat djur och är för­bjud­na att skaf­fa nya – men gör det än­då. För­ra året bröt 92 per­so­ner mot si­na djur­för­bud i Sve­ri­ge, vi­sar Metros gransk­ning. Det var näs­tan 30 pro­cent av de som kon­trol­le­ra­des.

Metro Sweden (Malmö) - - METRO GRANSKAR - Text: Lin­nea Jo­hans­son Jo­han Wikén lin­nea.jo­hans­son@metro.se jo­han.wi­ken@metro.se

47 kat­ter träng­des i en bo­stad. De var för­vil­da­de och för­ö­ka­de sig okon­trol­le­rat.

Så såg det ut när djur­skydds­hand­läg­gar­na vid Läns­sty­rel­sen i Kal­mar län be­sök­te en per­son med djur­för­bud un­der 2017.

– Det var en katt­ko­lo­ni, be­rät­tar djur­skydds­hand­läg­ga­ren Ka­rin Eklund.

Det här var in­te den en­da per­so­nen som bröt mot sitt djur­för­bud för­ra året, vi­sar Metros gransk­ning.

To­talt bröt 92 per­so­ner i lan­det mot djur­för­bud 2017. Sam­man­lagt gjor­des 276 kon­trol­ler av per­so­ner med djur­för­bud, men i den siff­ran in­går in­te läns­sty­rel­sen i Stock­holms län som en­dast kun­nat upp­ge hur många som bröt mot för­bu­det.

Om man räk­nar bort Stock­holm bröt näs­tan 30 pro­cent av de kon­trol­le- ra­de mot djur­för­bu­det. Detta trots att de är för­bjud­na att ha djur ef­ter att ha van­vår­dat, för­sum­mat el­ler plå­gat djur ti­di­ga­re.

Året in­nan bröt än­nu fler mot för­bu­det. Av 314 kon­trol­ler bröt 113 per­so­ner mot djur­för­bu­det, vil­ket mot­sva­rar näs­tan 36 pro­cent av de kon­trol­le­ra­de.

Läns­sty­rel­sens kon­trol­ler kan dock se oli­ka ut i oli­ka re­gi­o­ner. På vis­sa håll gör man slump­vi­sa kon­trol­ler me­dan man på and­ra håll gör fler rik­ta­de kon­trol­ler mot per­so­ner som miss­tänks bry­ta mot sitt djur­för­bud.

Ba­ra i Kal­mar län gjor­des 71 kon­trol­ler un­der en spe­ci­al­sats­ning för­ra året. Där upp­täck­tes att sju per­so­ner ha­de djur hem­ma hos sig trots sitt för­bud.

Djur­skydds­hand­läg­ga­ren Ka­rin Eklund tyc­ker sig ur­skil­ja två tyd­li­ga grup­per som bry­ter mot djur­för­bu­det. Den förs­ta grup­pen är de som som in­te bry­ter mot för­bu­det med av­sikt ut­an har miss­upp­fat­tat att de har ett för­bud. Den and­ra grup­pen är de som in­te bryr sig om att de har ett djur­för­bud.

– Vi har per­so­ner som bry­ter mot sitt djur­för­bud gång på gång och där vi i stort sett om­hän­der­tar djur var­je år, sä­ger Ka­rin Eklund.

Är det fru­stre­ran­de?

– Ja, det är klart att det är. Vis­sa per­so­ner vill man ab­so­lut in­te att de ska skaf­fa nya djur ef­tersom de in­te kan skö­ta si­na djur. Det blir ett mer­ar­be­te för oss och djur hin­ner fa­ra il­la un­der ti­den.

FOTO: PO­LI­SEN

Någ­ra av de 37 hun­dar som hit­ta­des i ett hem i Ble­kinge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.