»Sto­ra kon­se­kven­ser« att få djur­för­bud med nu­va­ran­de lag­stift­ning

La­gen om djur­för­bud har ti­di­ga­re va­rit omdis­ku­te­rad. Nu kan den kom­ma att änd­ras ef­ter att en ny djur­skydds­lag fö­re­sla­gits.

Metro Sweden (Malmö) - - METRO GRANSKAR - LIN­NEA JO­HANS­SON JO­HAN WIKÉN

Ny­li­gen pre­sen­te­ra­de re­ge­ring­en si­na för­slag kring en ny djur­skydds­lag. En av de­lar­na rör djur­för­bud.

– Det har va­rit myc­ket kri­tik mot att djur­för­bu­den in­te all­tid stått i pro­por­tion till all­va­ret i för­se­el­sen som le­gat till grund för den, har lands­bygds­mi­nis­tern Sven-Erik Bucht ti­di­ga­re sagt till tid­ning­en Land Lant­bruk.

I det nya för­sla­get änd­ras bland an­nat ett ord kring när djur­för­bud in­te ska med­de­las, vil­ket ger en mild­ring i la­gen.

Det tyd­lig­görs även att läns­sty­rel­sen kan an­pas­sa hur djur­för­bu­det ska se ut från fall till fall och att de ska upp­hä­va be­slu­tet om det in­te läng­re be­hövs. Djur­hål­la­re som får djur­för­bud ska även själ­va få möj­lig­het att av­veck­la sin verk­sam­het får att slip­pa onö­di­ga ex­tra­kost­na­der.

Lant­bru­kar­nas riks­för­bund, LRF, tror att den nya lag­stift­ning­en som rör djur­för­bud kom­mer att ge stör­re ut­rym­me för rim­li­ga be­döm­ning­ar och ny­an­se­ra­de be­slut.

– Vi an­ser att det ti­di- ga­re har va­rit rättso­sä­kert. För dem som får djur­för­bud får det sto­ra kon­se­kven­ser. Då är det vik­tigt att det fat­tas be­slut på rätt grun­der, sä­ger Eri­ka Bren­dov, ex­pert in­om nä­rings­po­li­tik och djur­skydd på LRF.

LRF är po­si­ti­va till att upp­re­pa­de fö­re­läg­gan­den ba­ra ska le­da till djur­för­bud om det är be­fo­gat ur djur­skydds­syn­punkt.

– Som det ser ut i dag har du kun­nat få djur­för­bud för saker som in­te har så stor på­ver­kan på dju­ren, sä­ger Eri­ka Bren­dov.

Dju­rens rätt har pre­cis som LRF va­rit re­miss­in­stans i ar­be­tet med att for­mu­le­ra det nya lag­för­sla­get. De är in­te li­ka nöj­da

med änd­ring­ar­na vad gäl­ler djur­för­bud.

– Det är väl­digt få som får djur­för­bud i dag och vi me­nar att fle­ra av de här for­mu­le­ring­ar­na kan gö­ra det än­nu svå­ra­re ef­tersom det blir ett stör­re tolk­nings­ut­rym­me. Där tän­ker vi att det finns risk att djur­skyd­det för­sva­gas i och med det, sä­ger Moa Rich­ter Ha­gert på Dju­rens rätt.

– Vi har länge kri­ti­se­rat re­ge­ring­en för att man luck­rar upp be­stäm­mel­ser­na och ser mer till nä­rings­fri­he­ten än till djur­skyd­det. Det är in­te all­tid de sa­ker­na går hand i hand, fort­sät­ter hon.

Metro­i­går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.