Riks­ban­ken rör in­te rän­tan

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER INRIKES -

Re­po­rän­tan för­blir på mi­nus 0,5 pro­cent. Det med­de­la­de Riks­ban­ken i en press­kon­fe­rens på ons­dags­mor­go­nen.

Beske­det kom in­te som en över­rask­ning ut­an var vad mark­na­den räk­nat med. Samt­li­ga tio eko­no­mer som SME Di­rekt frå­gat räk­na­de med en oför­änd­rad re­po­rän­ta.

Or­sa­ken till Riks­ban­kens be­slut att lå­ta re­po­rän­tan lig­ga kvar på sam­ma ni­vå hand­lar om att svensk kon­junk­tur är fort­satt stark och att in­fla­tio­nen är på väg att nå må­let om 2 pro­cent.

»För att in­fla­tio­nen fram­ö­ver ska sta­bi­li­se­ras nä­ra må­let be­hö­ver pen­ning­po­li­ti­ken va­ra fort­satt ex­pan­siv«, anger de som mo­ti­ve­ring.

FOTO: IBL

Pen­ning­s­po­li­ti­ken för­blir ex­pan­siv i syf­tet att kro­nans köp­kraft ska tap­pa i vär­de en­ligt be­räk­ning­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.