Re­kord­sto­ra be­slag av nar­ko­ti­ka i tul­len 2017

Det blev re­kord­be­slag för Tull­ver­ket vid grän­sen för­ra året. Bland an­nat hit­ta­des drygt 400 ki­lo ma­riju­a­na och 2 000 ki­lo hasch. Året dess­förin­nan be­slag­togs 1 385 ki­lo can­na­bis­pro­duk­ter och året fö­re det 411.

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER INRIKES - DAVID PETERSON david.peterson@metro.se

Tull­ver­kets ge­ne­ral­di­rek­tör, The­re­se Matts­son, tyc­ker att de är gläd­jan­de att be­sla­gen ökat – det ty­der på att myn­dig­he­ten pri­o­ri­te­rar rätt, en­ligt ett press­med­de­lan­de.

– Sam­ti­digt kan jag in­te lå­ta bli att bli be­kym­rad. Dels över den star­ka ef­ter­frå­gan på in­te minst nar­ko­ti­ka som finns i sam­häl­let, men ock­så över den ka­pa­ci­tet som en del kri­mi­nel­la grup­pe­ring­ar up­pen­bar­li­gen be­sit­ter när det gäl­ler att or­ga­ni­se­ra och han­te­ra stor­ska­lig smugg­ling, sä­ger hon i press­med­de­lan­det.

Men det är in­te an­ta­let be­slag som lig­ger bakom den sto­ra ök­ning­en, 2017 gjor­de myn­dig­he­ten to­talt 6 679 be­slag, att jäm­fö­ra med 6 355 be­slag 2016. Ök­ning­en be­ror sna­ra­re på att Tull­ver­ket hit­tat ex­tremt sto­ra mäng­der nar­ko­ti­ka i en­skil­da last- bi­lar. Bland an­nat stop­pa­de de en last­bil med över 600 ki­lo hasch i las­ten den 1 mars för­ra året.

– Fe­no­me­net med stor­ska­lig smugg­ling är in­te nytt, där­e­mot har vi ökat vår för­må­ga att upp­da­ga den i den tunga gods­tra­fi­ken, sä­ger Lars Kristof­fers­son, chef för brotts­be­kämp­nings­av­del­ning­en på Tull­ver­ket, i press­med­de­lan­det.

Am­fe­ta­min­be­sla­gen står för den störs­ta pro­cen­tu­el­la ök­ning­en, från 85,9 ki­lo 2016 till 673,4 ki­lo 2017.

FOTO: ALARS DAREBERG/SYDSVENSKAN/IBL BILDBYRÅ

Nar­ko­ti­ka­hund gör en in­sats för tull­ver­kets tjänst ge­nom att no­sa ef­ter brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.