Bo­pri­ser fort­satt nedåt

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER INRIKES -

Pris­ra­set på bo­stads­mark­na­den fort­sät­ter. I jäm­fö­rel­se med ja­nu­a­ri för­ra året har pri­ser­na på bo­stads­rät­ter sjun­kit med 4 pro­cent, vi­sar färs­ka siff­ror från Svensk Mäklar­sta­tistik.

Bran­tast är fal­let i cen­tra­la Stock­holm – där har bo­pri­ser­na bac­kat med 8 pro­cent un­der sam­ma pe­ri­od. Sam­ti­digt finns ock­så sto­ra re­gi­o­na­la skill­na­der. Knappt hälf­ten av lan­dets 21 län har en po­si­tiv års­ut­veck­ling där spänn­vid­den är från mi­nus 15 pro­cent till plus 10 pro­cent. Mal­mös bo­pris­ut­veck­ling stic­ker ut i jäm­fö­rel­se med de and­ra stor­stä­der­na med en upp­gång på 6 pro­cent i de cen­tra­la de­lar­na.

I cen­tra­la Gö­te­borg har pri­ser­na på bo­stads­rät­ter sjun­kit med 1 pro­cent i jäm­fö­rel­se med för ett år se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.