Fy­ra må­na­der ef­ter av­gång­en har An­na Kin­berg Bat­ra ett nytt jobb

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER INRIKES - FILIP JOELSSON

Den 1 ok­to­ber 2017 av­gick Mo­de­ra­ter­nas då­va­ran­de par­ti­le­da­re An­na Kin­berg Bat­ra ef­ter kri­tik mot hen­nes le­dar­skap. Se­dan dess har det va­rit tyst om vad hon ska gö­ra här­näst, men nu be­rät­tar hon för förs­ta gång­en om sitt nya upp­drag ut­an­för po­li­ti­ken.

I en in­ter­vju med Da­gens In­du­stri be­rät­tar Kin­berg Bat­ra att hon ska bli råd­gi­va­re vid Han­dels­hög­sko­lan i Stock­holm, som hon själv stu­de­ra­de på för 18 år se­dan. Mer spe­ci­fikt ska hon va­ra råd­gi­va­re i nå­got hon har egen er­fa­ren­het av – »le­dar­skap i tur­bu­len­ta ti­der«.

– Det är mitt förs­ta steg i en ny rikt­ning ef­ter det som har va­rit”, sä­ger hon till Da­gens In­du­stri.

En­ligt Bat­ra själv har hon fått ett fler­tal för­fråg­ning­ar från nä­rings­li­vet, men upp­dra­get på Han­dels­hög­sko­lan är det förs­ta hon tac­kar ja till.

– Jag har fått frå­gor om bå­de sty­rel­se­upp­drag och ope­ra­ti­va jobb men hit­tills in­te tac­kat ja till nå­got. Jag är väl­digt glad att få frå­gor­na så klart. Men jag tar ett steg i ta­get för att hit­ta rätt roll och sam­man­hang. Här på Han­dels möts oli­ka värl­dar; po­li­tik, nä­rings­liv och forsk­ning. Här­i­från hop­pas jag hit­ta näs­ta steg ock­så, sä­ger An­na Kin­berg Bat­ra till Da­gens In­du­stri.

»Det är mitt förs­ta steg i en ny rikt­ning.« An­na Kin­berg Bat­ra

FOTO: EERO HANNUKAINEN/IBL

Nu på Han­dels­hög­sko­lan i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.