Brö­der spar­ka­de ihjäl sin vän i skydds­rum

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER INRIKES -

Ef­ter att ha dö­dat en vän flyd­de brö­der­na i en stu­len bil. De greps vid ett ho­tell un­der dra­ma­tis­ka for­mer då en av brö­der­na sköts av po­lis. Nu har brö­der­na dömts till långa fäng­el­se­straff.

En man i 20-års­ål­dern hit­ta­des svårt ska­dad i ett skydds­rum i Bot­kyr­ka ut­an­för Stock­holm den 5 ju­ni för­ra året. Han för­des till sjuk­hus, men av­led av ska­dor­na.

En stund se­na­re greps två brö­der, som var vän­ner med man­nen, un­der dra­ma­tis­ka om­stän­dig­he­ter vid ett ho­tell i söd­ra Stock­holm.

En po­lis på plats har be­rät­tat: »Han be­ord­ra­de dem att stan­na och läg­ga sig ner men de gjor­de ing­et tec­ken på detta ut­an fort­sat­te rakt emot ho­nom. Han av­los­sa­de ett var­nings­skott och yt­ter­li­ga­re sex skott mot NN«. Den ena bro­dern träf­fa­des av tre av skot­ten, och brö­der­na greps.

en rad brott för­u­tom mor­det i skydds­rum­met. De åta­la­des för att ha miss­hand­lat en man ut­an­för skydds­rum­met, att ha stu­lit en bil från en kvin­na och för att ha miss­hand­lat en ur per­so­na­len vid ho­tel­let. De åta­la­des även för våld mot tjäns­te­man i sam­band med gri­pan­det. Brö­der­na er­kän­de vis­sa av brot­ten, men ne­ka­de till mord.

På brö­der­nas skor och klä­der hit­ta­des blod från den dö­de man­nen. Det finns ing­en an­nan för­kla­ring än att blod­spå­ren »upp­kom­mit i sam­band med att de spar­ka­de och En be­rät­ta­de om hur de två brö­der­na greps. stam­pa­de på hans hu­vud och hals se­dan NN bör­jat blö­da«, skri­ver rät­ten i den dom som nu har kom­mit. Brö­der­na har »trots att de mås­te ha in­sett ris­ken för att NN skul­le av­li­da till följd av det våld de ut­sat­te ho­nom för in­te av­stått från att spar­ka och stam­pa mot hans hu­vud«, skri­ver rät­ten vi­da­re.

mord, miss­han­del och för­sök till våld mot tjäns­te­man. Den yng­re bro­dern döms även för till­grepp av fort­skaff­nings­me­del. Den äld­re bro­dern döms till fäng­el­se i 14 år och sex må­na­der. Den yng­re bro­dern döms till fäng­el­se i 11 år och sex må­na­der.

Bak­grun­den till mor­det är oklar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.