Den dans­ke prin­sen som in­te vil­le stå på sid­lin­jen

Prin­sen som in­te vil­le va­ra »num­mer tre« är död – prins Hen­rik av Dan­mark blev 83 år gam­mal. Drott­ning Mar­gret­he II har för­lo­rat sin ma­ke, livsnju­ta­ren med äls­kad vin­gård och fransk ac­cent.

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER UTRIKES - JOHN ALEX­AN­DER SAHLIN/TT

Han var den frans­ke di­plo­ma­ten med grön sport­bil som för­äls­ka­de sig i en dansk prin­ses­sa. När han höll sitt bröl­lopstal 1967 bör­ja­de det på frans­ka, men se­dan åk­te fusk­lap­pen fram och dans­ka ord kom ur mun­nen.

– Jag vill till­sam­mans med min hust­ru lä­ra kän­na Dan­mark och dans­kar­na bätt­re. Att bli dansk, sa­de han i det tv­sän­da ta­let.

Fol­kets be­geist­ring för drott­ning Mar­gret­hes kär­lek – char­mö­ren som tyd­ligt stärk­te och värm­de prin­ses­san som skul­le ax­la drott­ningrol­len – kan­ta­des ock­så av en ir­ri­ta­tion för att han för­blev så fransk. Och vis­sa tol­ka­de den frans­ka bryt­ning­en, hans tid vid vin­slot­tet i Frank­ri­ke och livssti­len som att han in­te vil­le bli dansk.

Fle­ra gång­er un­der åren har han be­kla­gat roll­för­del­ning­en och sin ti­tel. Förr i ti­den blev man­nen kung när hust­run blev drott­ning och de fick där­med sam­ma rang, för­kla­ra­de han i en in­ter­vju med Rit­zau i sam­band med sil­ver­bröl­lo­pet 1992.

Frustra­tio­nen es­ka­le­ra­de i en in­ter­vju 2002 med tid­ning­en BT. Prins Hen­rik sa­de att han he­la ti­den för­sökt gö­ra allt han kun­nat för Dan­mark, och fått nog av kri­ti­ken. När det var kron­prins Fre­de­rik som sam­ma år fick stå i spet­sen för ny­års­fes­ten, då drott­ning­en var sjuk, blev det li­te för myc­ket för prins Hen­rik.

– Jag har ac­cep­te­rat att va­ra num­mer två i he­la mitt liv. Jag kla­gar in­te. Men här sä­ger jag stopp. Jag vill in­te va­ra num­mer tre.

Prins Hen­rik vil­le in­te be­gra­vas vid si­dan av hust­run, som det var tänkt från bör­jan.

FOTO: AP/TT

Prins Hen­rik och drott­ning Mar­gret­he på be­sök i Oslo 2014.

Prins Hen­rik och drott­ning Sil­via un­der drott­ning Mar­gret­hes 60-års­fest år 2000.

På de­ras äls­ka­de vin­gård i Frank­ri­ke 2003.

Med­lem­mar ur den dans­ka kung­a­fa­mil­jen vin­kar till all­män­he­ten 1997.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.