Pre­si­dent Zu­ma ho­tas av miss­tro­en­de­vo­tum

Ti­den rin­ner ut för Syd­af­ri­kas pre­si­dent Jacob Zu­ma. Det syd­af­ri­kans­ka par­la­men­tet har sche­ma­lagt en miss­tro­en­de­om­röst­ning i dag.

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER UTRIKES -

– ANC kom­mer att stöd­ja da­gens pla­ne­ra­de miss­tro­en­de­vo­tum mot Jacob Zu­ma, om pre­si­den­ten in­te re­dan av­gått, sä­ger par­ti­ets kas­sör Paul Masha­ti­le.

Chefsin­pis­ka­ren Jack­son Mt­hem­bu tilläg­ger att ANC hop­pas kun­na väl­ja par­ti­le­da­ren Cy­ril Ra­map­ho­sa till ny pre­si­dent re­dan i dag el­ler i mor­gon.

I stat­lig tv sä­ger Zu­ma att han in­te haft möj­lig­het att sä­ga nå­got alls un­der de se­nas­te da­gar­na. Han me­nar att av­gångs­kra­ven mot ho­nom är orätt­vi­sa, och häv­dar att han in­te fått nå­gon för­kla­ring till att han skul­le av­gå.

– Ing­en har lyc­kats för­kla­ra vad jag har gjort för fel, sä­ger han i en in­ter­vju med det syd­af­ri­kans­ka me­die­bo­la­get SABC.

Zu­ma, som till­träd­de 2009, gör sin and­ra pre­si­dent­pe­ri­od, vil­ken lö­per fram till näs­ta år. Hans tid vid mak­ten har präg­lats av kor­rup­tions­skan­da­ler, och en hal­tan­de eko­no­misk till­växt och väx­an­de ar­bets­lös­het har spätt på miss­nö­jet med ho­nom.

»Ing­en har lyc­kats för­kla­ra vad jag har gjort för fel.« Pre­si­dent Jacob Zu­ma an­ser att av­gångs­kra­ven mot ho­nom är orätt­vi­sa.

FOTO: AP/TT

Miss­nö­jet mot pre­si­dent Jacob Zu­ma är stort bland be­folk­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.