»Allt han gör mot Nord­ko­rea är en del av en stra­te­gi«

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER UTRIKES -

Hy­e­on­seo Lee flyd­de från Nord­ko­rea när hon var sjut­ton år. I da­gar­na fick hon träf­fa Do­nald Trump för att pra­ta om si­tu­a­tio­nen i hen­nes hem­land – och nu hyl­lar hon Trumps hår­da ton mot Kim Jong-Un.

– Hans ord fick mig att grå­ta, sä­ger hon.

Hy­e­on­seo Lee tving­a­des se sin förs­ta of­fent­li­ga av­rätt­ning när hon var sju år. Här be­rät­tar hon sin histo­ria.

Hy­e­on­seo Lee är jet­lag­gad när Metro träf­far hen­ne i cen­tra­la Stock­holm som hon be­sö­ker för att gö­ra re­klam för sin bok »Flic­kan med sju namn« som nu kom­mer ut på svens­ka. Hon har pre­cis kom­mit in med fly­get från Washing­ton D.C. där hon till­sam­mans med sju and­ra nord­ko­re­ans­ka av­hop­pa­re fick ett ef­ter­läng­tat mö­te med Do­nald Trump.

om si­tu­a­tio­nen i Nord­ko­rea för många – men ald­rig ti­di­ga­re för en av värl­dens mäk­ti­gas­te män. Se­nast en ame­ri­kansk pre­si­dent träf­fa­de nord­ko­re­ans­ka av­hop­pa­re var 2006, när Ge­or­ge W Bush satt på pos­ten.

– Det kän­des helt sur­re­a­lis­tiskt att träf­fa Trump per­son­li­gen. Vi pra­ta­de in­te ba­ra om kärn­va­pen ut­an ock­så om mänsk­li­ga rät­tig­he­ter, sä­ger hon.

Det Hy­e­on­seo Lee fram­för allt vil­le dis­ku­te­ra var frå­gan om hur Ki­na kon­ti­nu­er­ligt skic­kar till­ba­ka nord­ko­re­a­ner som lyc­kats ta sig över grän­sen.

– De skic­kar till­ba­ka dem till tor­tyr, of­fent­li­ga av­rätt­ning­ar och fång­en­skap. Av­hop­par­na har med sig gift ifall de skul­le bli till­fång­a­tag­na i Ki­na på väg mot fri­he­ten i Syd­ko­rea el­ler nå­got an­nat land. De tar hell­re li­vet av sig än att åka till­ba­ka och ut­stå hems­ka straff res­ten av li­vet, sä­ger hon.

med­ve­ten om att si­tu­a­tio­nen var så pass all­var­lig, en­ligt Lee. Hon kun­de se på ho­nom att bud­ska­pet gick fram.

– Ing­et kon­kret, men de skul­le gö­ra sitt bäs­ta. Jag tror att USA är det en­da lan­det som kan stop­pa Ki­na från att skic­ka till­ba­ka av­hop­pa­re, så jag hop­pas att det här kan gö­ra skill­nad.

Hon pas­sa­de ock­så på att ge ett ex­em­plar av sin bok »Flic­kan med sju namn« till pre­si­den­ten. Han lo­va­de fle­ra gång­er att han skul­le lä­sa den.

– När jag skrev om det på so­ci­a­la me­di­er kom­men­te­ra­de folk och var skep­tis­ka till om han verk­li­gen kom­mer lä­sa den,

re­a­ge­rar med op­ti­mism till Do­nald Trumps kri­tis­ka in­ställ­ning gente­mot dik­ta­tu­ren Nord­ko­rea, som hon flyd­de ifrån som 17-åring. sä­ger hon och skrat­tar för förs­ta gång­en un­der in­ter­vjun.

– Men det som spe­lar roll för mig är att han lyss­na­de och bryr sig om nord­ko­re­a­ner­nas si­tu­a­tion. Det är jag väl­digt tack­sam för.

gång­er gått till ver­ba­la an­grepp mot Kim Jong-Un. Han har bland an­nat sagt att han kom­mer mö­ta Nord­ko­rea med »eld och ur­sin­ne av ett slag värl­den ald­rig ti­di­ga­re sett« om Kim Jong-Un in­te slu­tar ho­ta USA.

Den hår­da lin­jen har fått kri­tik från fle­ra håll. Men Hy­e­on­seo Lee tyc­ker tvärtom att det är bra att Trump mar­ke­rar.

– Allt han gör mot Nord­ko­rea är en del av en stra­te­gi. Ibland skic­kar han väl­digt star­ka bud­skap. Han har till ex­em­pel sagt att om Ki­na in­te lö­ser pro­ble­met med Nord­ko­rea kom­mer USA att gö­ra det själ­va. Det fick mig att grå­ta. Det är ord jag har ve­lat hö­ra från världs­le­da­re i så många år.

Men hon är sam­ti­digt tyd­lig med att hon in­te stöd­jer en at­tack mot Nord­ko­rea.

– Det är in­te min po­äng. Det hand­lar om att lyf­ta frå­gor om mänsk­li­ga rät­tig­he­ter. Att få folk runt om i värl­den att bry sig om de här frå­gor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.