Tripp­la cur­lingseg­rar för Sve­ri­ge – på en dag

Metro Sweden (Malmö) - - OS | PYEONGCHANG - FOTO: IBL

De svens­ka cur­ling­la­gen in­led­de OS på bäs­ta sätt med tre seg­rar på tre mat­cher. Lag Edin bör­ja­de da­gen med att slå Dan­mark på mor­go­nen – och av­slu­ta­de med att av­fär­da hem­ma­na­tio­nen.

Det blev en lång dag i Syd­ko­rea för Niklas Edin och hans lag­kam­ra­ter. Kloc­kan 9.05 lo­kal tid in­led­de det svens­ka la­get sin OS-re­sa ge­nom att vin­na med kom­for­tab­la 9-5 mot grann­lan­det Dan­mark.

– Vi är i rik­tigt bra form och gjor­de en rik­tigt bra öpp­nings­match, även om vi gjor­de någ­ra små­mis­sar,

Niklas Edin, Os­kar Eriks­son, Rasmus Wranå, Christof­fer Sund­gren och Hen­rik Le­ek (re­serv). An­na Has­sel­borg, Ag­nes Knochen­hau­er, Sa­ra McMa­nus, So­fia Ma­bergs och Jen­nie Wåh­lin (re­serv). för­kla­ra­de Edin för Ka­nal 5 då.

Ex­akt el­va tim­mar se­na­re var det dags igen – den här gång­en mot värd­na­tio­nen Syd­ko­rea in­för en fa­na­tisk hem­ma­publik.

In­te hel­ler då be­höv­de Niklas Edins man­skap ta ut sig nämn­värt, och da­gens and­ra se­ger skrevs till 7-2.

– Vi kros­sar bå­da la­gen vi mö­ter. Vi är oer­hört sta­bi­la och sät­ter dem i svå­ra si­tu­a­tio­ner he­la mat­chen, sä­ger Rasmus Wranå i lag Edin till Ka­nal 5.

Näs­ta match för de svens­ka her­rar­na är mot USA, med start 1.05 nat­ten mot fre­dag svensk tid.

Sve­ri­ges da­mer, lag Has­sel­borg, ställ­des likt her­rar­na mot Dan­mark i sin pre­miär på ons­da­gen.

Ef­ter tre om­gång­ar led­de Sve­ri­ge med 3-0 och det grep­pet släpp­te man ald­rig. Slut­re­sul­ta­tet skrevs till 9-3 i lag Has­sel­borgs fa­vör.

– Det var en sta­bil match, en skön första­match. Vi fick slå många oli­ka slag och fick lä­ra oss isen. Det kän­des väl­digt bra, sä­ger So­fia Ma­bergs i det svens­ka la­get till TT.

Lag Has­sel­borgs näs­ta match, med start 12.05 i dag svensk tid, är mot me­dalj­kon­kur­ren­ten Ka­na­da.

– Det är ett av de svå­ras­te la­gen vi kom­mer att mö­ta. Vi mås­te gå ut på tå och verk­li­gen ta va­ra på vad vi lär­de oss av den här mat­chen, och så ska vi se till att ge dem en match.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.