Cram­mer tip­par. Så blir kam­pen om Su­per bowl LIII

Phi­la­del­p­hi­as fans fi­rar fort­fa­ran­de på sta­dens ga­tor. Men du vak­na­de med bak­smäl­lan att be­hö­va li­da i sex må­na­der in­nan 2018 års sä­song sät­ter i gång. Men lugn, Metro har stu­de­rat kri­stall­ku­lan och kan re­dan nu våg­hal­sigt av­slö­ja de nio störs­ta hän­del­ser

Metro Sweden (Malmö) - - SPORT NFL -

Kirk Cousins skri­ver re­kord­kon­trakt

1ri­kas­te Cousins vän­tas bli li­gans

QB. Han ham­nar tro­ligt­vis i Ari­zo­na Car­di­nals, Den­ver Bron­cos el­ler New York Jets. Men även Bills, Ja­gu­ars och Browns är po­ten­ti­el­la kan­di­da­ter. Det blir an­tag­li­gen ett sex­års­kon­trakt värt ca 186 mil­jo­ner dol­lar med 75 mil­jo­ner helt ga­ran­te­ra­de. Lägg se­dan på en ge­ne­rös bonus.

Odell Beck­ham Jr. strej­kar för högs­ta WR-lön i li­gan

2kom­pli­ce­rad Beck­hams si­tu­a­tion är

ef­ter en fot­leds­ska­da som par­ke­ra­de ho­nom på läk­ta­ren un­der stör­re de­len av för­ra sä­song­en. Men är Beck­ham frisk ran­kas han som li­gans bäs­ta re­cei­ver. Frå­gan är då om Gi­ants är vil­li­ga att grä­va djupt i kas­sa­kis­tan? Och om Odell är vil­lig att ut­ma­na klub­bens ge­ne­ro­si­tet. Vi gis­sar att han strej­kar he­la för­sä­song­en och minst en av sä­song­ens mat­cher in­nan kon­trak­tet blir på­skri­vet. Om det blir på­skri­vet.

RB Le’Ve­on Bell skri­ver på re­kord­kon­trakt med Ste­e­lers

3RB Bell är li­gans kanske bäs­ta

och fång­ar ock­så pass­ning­ar för ett an­tal yt­ter­li­ga­re yards. Hans sta­tistik talar för sig själv. Bells kon­trakt kom­mer, tack va­re hans ål­der, va­ra »front-lo­a­ded« med 25 mil­jo­ner dol­lar i ga­ran­te­ra­de peng­ar och kom­mer att snit­ta 12 mil­jo­ner dol­lar per år.

Browns väl­jer Sam Dar­nold först i draf­ten

4 Ing­en stör­re chock här. Vi spår dock att Browns fram­ti­da QB kas­tas till var­gar­na för ti­digt och får pro­blem att vin­na un­der 2018. Fy­ra vins­ter är re­a­lis­tiskt och en av­se­värd för­bätt­ring i la­gets lång­sik­ti­ga åter­upp­bygg­nad. Slut­spel om två el­ler tre år.

Sex lag by­ter coach un­der el­ler ef­ter sä­song­en

5Tam­pa Des­sa lag är Bal­ti­mo­re, Cle­ve­land, Den­ver, Washing­ton, Bay och Se­att­le. Där be­slu­tar sig 67-åri­ge Pe­te Car­roll för att gå i pen­sion när Se­att­le mis­sar slut­spe­let för and­ra året i rad.

Nick Fo­les stan­nar i Phil­ly – och får fort­sät­ta star­ta

6 Phi­la­del­p­hi­as Su­per bowl­hjäl­te star­tar la­gets förs­ta fy­ra mat­cher (och vin­ner tre) me­dan Car­son Wentz av­slu­tar sin re­ha­bi­li­te­ring från sin knä­ska­da.

Vi får se minst fem nya slutspelslag i 2018

7 Char­gers, Rai­ders, Pac­kers, 49ers och Cow­boys går till slut­spel. Char­gers QB Philip Ri­vers har minst ett storår kvar i tan­ken och den här gång­en kom­mer in­te la­gets kic­kers att sän­ka dem.

Coach Jon Gru­den är till­ba­ka i Oakland och le­der Rai­ders till­ba­ka till slut­spe­let med hjälp av en in­spi­re­rad och åter­upp­fun­nen De­rek Carr vid rod­ret.

Ja­gu­ars, Ste­e­lers och Pat­ri­ots åter­vän­der till slut­spel från AFC i 2018.

Jim­my Ga­rop­po­lo, nu med ett re­kord­kon­trakt, fort­sät­ter att im­po­ne­ra och vin­na i San Fran­ci­sco. Han le­der 49ers till ett över­ras­kan­de wild card bakom L.A. Rams.

Aa­ron Rod­gers är till­ba­ka och hål­ler sig frisk. Det räc­ker med rå­ge för att Pac­kers skall vin­na NFC North.

Pre­scotts boys får änt­li­gen allt till rät­ta och slåss om NFC East di­vi­sio­nen med Eag­les.

Saints, Vi­kings, Rams och even­tu­ellt Eag­les åter­vän­der till NFC slut­spel.

Andrew Luck gör come­back för Colts

Andrew Luck är, trots ryk8ten

om det mot­sat­ta, helt frisk och nu re­do att åter­gå till sin ti­di­ga­re topp­form. Vi vän­tar oss där­för ing­et mind­re än en helt ska­de­fri sä­song och im­po­ne­ran­de sta­tistik från Luck. Spe­lar al­la 16 mat­cher.

Saints slår Ste­e­lers i en mål­rik Su­per bowl LIII

9 QB Ben Ro­eth­lis­ber­ger och hans Ste­e­lers slår änt­li­gen Pat­ri­ots och når fi­na­len. Drew Bre­es ex­plo­si­va Saints blir för myc­ket för »Ame­ri­kas lag«, Cow­boys, och går ock­så till fi­nal. I Su­per bowl 53 blir det se­dan ett po­äng­rikt krig som Bre­es och kom­pa­ni vin­ner med en touch­down i slut­mi­nu­ten. NICLAS CRAM­MER

FOTO: GETTY

Le’Ve­on Bells sta­tistik bäd­dar en snit­tin­komst på 12 mil­jo­ner dol­lar per år.

FOTO: GETTY

Odell Beck­ham Jr. – li­gans bäs­ta re­ci­e­ver – par­ke­ra­des på läk­ta­ren un­der för­ra sä­song­en på grund av en fot­leds­ska­da.

FOTO: GETTY

Aa­ron Rod­gers har fått un­der­hål­la sig på and­ra mind­re fy­siskt krä­van­de spel­ba­nor – men till näs­ta sä­son är han till­ba­ka för att ta Pac­kers till NFC Nort­h­vinst.

FOTO: GETTY

Kirk Cousin vän­tas skri­va ett li­tet kon­trakt på blyg­sam­ma 186 mil­jo­ner dol­lar.

FOTO: GETTY

Andrew Luck har frisk­nat till.

FOTO: GETTY

Hjäl­ten Nick Fo­les.

FOTO: GETTY

Ben Ro­eth­lis­ber­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.