Bi­an­ca Ingros­so: »Vi har ab­so­lut bör­jat brå­ka mer«

En av Sve­ri­ges mest kän­da fa­mil­jer är till­ba­ka i ru­tan med en tred­je sä­song. Pre­cis som i ti­di­ga­re sä­song­er av »Wahl­grens värld« blir det mest fo­kus på Per­nil­la Wahl­gren och Bi­an­ca Ingros­so.

Metro Sweden (Malmö) - - NÖJE TV - NATALIE DEMIRIAN natalie.demirian@metro.se

– Jag ha­de ald­rig kun­nat tro att det skul­le gå så här bra, sä­ger Bi­an­ca Ingros­so om tit­tar­suc­cén.

Bi­an­ca Ingros­so, 23, sä­ger att hon kan tän­ka sig att fort­sät­ta med re­ail­ty­se­ri­en så länge det in­te på­ver­kar fa­mil­jen på ett ne­ga­tivt sätt.

– Men man vill ju slu­ta på topp så klart.

Hon sä­ger att de all­tid har va­rit »ex­tremt nä­ra varand­ra i fa­mil­jen«. Även om se­ri­en främst fo­ku­se­rar på Bi­an­ca Ingros­so och Per­nil­la Wahl­grens liv får tit­tar­na även fort­sät­ta att träf­fa de and­ra fa­mil­je­med­lem­mar­na.

– Det är svårt att kom­ma när­ma­re än vad vi var in­nan vi bör­ja­de spe­la in se­ri­en. Men visst, al­la fa­mil­jer vill väl sät­ta upp ka­me­ror hem­ma för att se hur det ser ut när man brå­kar, vem som ha­de rätt och så har ju vi haft det. Så vi kanske har fått mer för­stå­el­se för varand­ra, till ex­em­pel att jag har bör­jat för­stå mer hur mam­ma ser på saker och ting.

Men att spe­la in »Wahl­grens värld« med mam­ma Per­nil­la Wahl­gren är in­te helt smärt­fritt.

– Vi har ab­so­lut bör­jat brå­ka mer, dels för att vi ock­så är kol­le­gor nu. Vart hit­tar man den ba­lan­sen? Var är man mor och dot­ter, var är man kol­le­gor, var är man vän­ner? Det är myc­ket fö­re­tags­snack och av­tal och så vi­da­re som ska skri­vas på och det kan bli bråk då ock­så.

Men Bi­an­ca Ingros­so me­nar att det mest ut­ma­nan­de med in­spel­ning­ar­na är det man in­te får se i se­ri­en.

– Det svå­ras­te är att un­der­hål­la al­la si­na and­ra jobb sam­ti­digt. Det blir in­te hel­ler bra tv om jag ba­ra sit­ter vid da­torn, går på mö­ten el­ler sva­rar på mejl. Så det gäl­ler verk­li­gen att pla­ne­ra rätt.

Utö­ver »Wahl­grens värld« på Ka­nal 5 sit­ter Bi­an­ca Ingros­so nu­me­ra även i »Ta­lang«-ju­ryn i TV4. Dess­utom har hon en po­pu­lär Youtu­be-ka­nal, en blogg, en podcast och en stor föl­jarska­ra i and­ra so­ci­a­la me­di­er.

– Jag tror fort­fa­ran­de in­te rik­tigt att jag för­står allt som har hänt se­dan pro­gram­met bör­ja­de sän­das. Det går verk­li­gen bra, och det känns jät­te­kul. Men jag kom­mer nog ald­rig att bli en så­dan som stan­nar upp och för­står vad som hän­der. Jag ba­ra kör, sä­ger hon och fort sät­ter:

– Skul­le jag sät­ta mig och tän­ka på det så skul­le jag få pa­nik. Min grej är att jag är per­son­lig och öp­pen. Se­dan får det bä­ra el­ler bris­ta.

Hon har ti­di­ga­re va­rit öp­pen med att hon har drab­bats av pa­ni­kång­est­at­tac­ker och hur hon nu job­bar med att ta hand om sig själv bätt­re.

– Dels så har jag ett bra team som pla­ne­rar för mig i mins­ta de­talj så att jag in­te ham­nar där igen. Och bå­de TV4 och Ka­nal 5 tar hand om mig, er­bju­der psy­ko­log­hjälp och lyss­nar myc­ket på vad jag be­hö­ver. Se­dan för­sö­ker jag att in­te ha för myc­ket pla­ne­rat, jag tac­kar nej till myc­ket och fo­ku­se­rar på mitt väl­må­en­de. Det ro­li­ga med min fram­gång är att jag har möj­lig­het att tac­ka nej till så­dant som ba­ra blir för myc­ket, och att jag kan tac­ka ja till det jag fak­tiskt vill gö­ra.

Den tred­je sä­song­en av »Wahl­grens värld« star­tar i kväll kloc­kan 21.00 på Ka­nal 5 och på Dplay.

»Al­la fa­mil­jer vill väl sät­ta upp ka­me­ror hem­ma för att se hur det ser ut när man brå­kar, vem som ha­de rätt.« Bi­an­ca Ingros­so om en av för­de­lar­na med att spe­la in en do­kuså­pa hem­ma.

FOTO: AFTONBLADET/IBL

Bi­an­ca Ingros­so till­sam­mans med mam­ma Per­nil­la Wahl­gren och mor­mor Christi­na Schol­lin. I kväll star­tar en ny sä­song av »Wahl­grens värld«.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.