Strage: Bor­de ha gett pri­set till Slay­er

I går pre­sen­te­ra­des årets Po­lar­pris­ta­ga­re. – Slay­er ha­de va­rit mer in­tres­san­ta pris­ta­ga­re än Me­tal­li­ca, sä­ger mu­sik­jour­na­lis­ten Fred­rik Strage.

Metro Sweden (Malmö) - - NÖJE MUSIK - GUSTAF LARSSON gustaf.larsson@metro.se

Po­lar­pri­set in­stif­ta­des av Stig »Stik­kan« An­der­son 1989. Förs­ta gång­en det de­la­des ut var 1992, se­dan dess har 52 pris­ta­ga­re – bland and­ra Bob Dy­lan, Pat­ti Smith och Björk – fått äran att mot­ta pri­set.

När pri­set nu de­las ut för den 27:e gång­en står det klart att me­tal­ban­det Me­tal­li­ca, till­sam­mans med Ah­mad Sar­mast, vi­sio­när le­da­re för »The Af­gha­nis­tan na­tio­nal in­sti­tu­te of mu­sic« (Anim), till­de­las Po­lar­pri­set 2018.

Hård­rocks­le­gen­da­rer­na Me­tal­li­ca får pri­set med mo­ti­ve­ring­en: »Ge­nom vir­tu­ost en­sem­ble­spel och en mång­dubb­ling av tem­pot har Me­tal­li­ca ta­git rock­mu­si­ken till plat­ser där den ald­rig va­rit för­ut«.

Me­tal­li­ca är i dag ett av värl­dens störs­ta me­tal­band. De har sålt över 110 mil­jo­ner al­bum värl­den över och spe­lat på al­la sto­ra sce­ner.

Ban­dets trum­mis, dans­ke Lars Ul­rich, sä­ger i ett ut­ta­lan­de:

– Att få Po­lar­pri­set är fan­tas­tiskt och pla­ce­rar oss i ett unikt säll­skap. Det är en be­ty­del­se­full be­kräf­tel­se på allt som Me­tal­li­ca har gjort de se­nas­te 35 åren. Sam­ti­digt känns det som att vi är på topp och har många bra år fram­för oss.

Mu­sik­jour­na­lis­ten Fred­rik Strage är en av många rös­ter som kom­men­te­rat årets pris­ta­ga­re. När Metro ring­er upp ho­nom stäl­ler han sig frå­gan­de till om detta stär­ker Po­lar­pri­sets ryk­te.

– Jag kan ab­so­lut tyc­ka att Me­tal­li­ca är vär­da pri­set, men det är in­te ett namn som stär­ker Po­lar­pri­sets ryk­te in­ter­na­tio­nellt. Om de har som am­bi­tion att va­ra ett No­bel­pris för mu­sik, som de ver­kar ha, är det in­te ett bra val, sä­ger han.

Han fort­sät­ter att dra jäm­fö­rel­ser till No­bel­pri­set.

– Det är där­för en för­fat­ta­re som El­fri­e­de Je­linek får No­bel­pri­set, men in­te JK Row­ling. Jag vill få en aha-upp­le­vel­se när vin­na­ren pre­sen­te­ras. Nu tän­ker de för myc­ket på upp­märk­sam­he­ten.

Vem tyc­ker du bor­de ha fått Po­lar­pri­set 2018?

– Slay­er ha­de va­rit mer in­tres­san­ta pris­ta­ga­re än Me­tal­li­ca. De är än­nu hår­da­re och svet­ti­ga­re, sä­ger Fred­rik Strage.

Årets and­ra pris­ta­ga­re, Dr. Ah­mad Sar­mast, fick pri­set för att ha ska­pat mu­sik när be­folk­ning­en be­höv­de det som mest. I Af­gha­nis­tan råd­de mu­si­ka­lisk tyst­nad mel­lan 1996-2001, på grund av det på­gåen­de in­bör­des­kri­get. »2008 åter­vän­de Dr. Sar­mast till Ka­bul, med li­vet som in­sats, för att star­ta upp och eta­ble­ra det na­tio­nel­la mu­sikin­sti­tu­tet«, skri­ver Po­lar­pri­set i sin mo­ti­ve­ring.

– Jag är väl­digt ex­al­te­rad, ärad och pri­vi­le­gi­e­rad över att va­ra mot­ta­ga­re av Po­lar­pri­set till­sam­mans med »Anim«, sä­ger Dr. Sar­mast i ett ut­ta­lan­de.

»… det är in­te ett namn som stär­ker Po­lar­pri­sets ryk­te in­ter­na­tio­nellt.«

FOTO: WIKIPEDIA COMMONS

I går an­non­se­ra­des att Me­tal­li­ca blir till­de­la­de årets Po­lar­pris men mu­sik­jour­na­lis­ten Fred­rik Strage är skep­tisk till att det var rätt val.

FOTO: IBL

Mu­sik­jour­na­lis­ten Fred­rik

Strage om var­för Me­tal­li­ca var fel grupp som vann.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.