Nytt lag­för­slag har fått kri­tik

Metro Sweden (Malmö) - - METRO DEBATT -

Re­ge­ring­en har pre­sen­te­rat ett för­slag på en ny sex­u­al­brottslag­stift­ning. Den byg­ger på fri­vil­lig­het och in­ne­hål­ler ett oakt­sam­hets­an­svar.

Lagrå­det, som är den myn­dig­het som grans­kar lag­för­slag in­nan de be­hand­las av riks­da­gen, så­gar för­sla­get. De me­nar bland an­nat att lag­för­sla­get är otyd­ligt och att be­ho­vet är be­grän­sat.

Bil­den på da­gens första­si­da har ri­tats av hyl­la­de se­ri­e­konst­nä­ren Jan Sten­mark.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.