Häl­sa, jobb – och se­dan fa­mil­jen

Metro Sweden (Malmö) - - INSÄNDARE - VIKTOR

Da­gens väl­färd är dras­tiskt ur­hol­kad och många män­ni­skor li­der av stress och ut­bränd­het. Var­för? Ing­en lätt frå­ga att sva­ra på, men en fak­tor kan va­ra och är, me­nar jag, att vi le­ver i ett sam­häl­le där ar­be­tet be­ty­der mer än fa­mil­jen. Först häl­sa, se­dan ar­be­te, tred­je plats fa­mil­jen.

Själv­klart ska vi och vill vi ar­be­ta, men visst är det skill­nad på jobb och jobb. Al­la kanske in­te vill gå ner och för­lo­ra i lön. Men va­let bor­de fin­nas. Att dela dyg­net i tre bi­tar är en för­le­gad syn se­dan in­dust­ri­a­lis­mens bör­jan. Vi kanske ska bör­ja tän­ka på att dela det i fy­ra, el­ler för­länga helg­da­gar­na.

Här finns många vin­ning­ar, li­ka myc­ket sam­hälls­e­ko­no­miskt som för män­ni­skor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.