Svårt att få till sty­rel­se­ba­lans

Metro Sweden (Malmö) - - INSÄNDARE - MANLIG LEDAMOT

Jag sit­ter i val­be­red­ning­en i vår bo­stads­rätts­för­e­ning, och fick frå­gan från en av vå­ra med­lem­mar. »Var­för finns det inga kvin­nor i sty­rel­sen, ba­ra män?« In­te så kons­tigt, inga sö­ker. Vi kan in­te be­ord­ra, ut­an en­bart hand­läg­ga de som sö­ker.

Var­för är det så? Det lyfts he­la ti­den fram i tid­ning­ar och på TV hur ojäm­likt det är, men var­för stäl­ler ni kvin­nor in­te upp? Att skyl­la på barn­pass­ning hål­ler in­te. Det finns mas­sor med kvinn­li­ga en­sam­hus­håll ut­an barn, el­ler vux­na och ut­flug­na. In­te minst i vår för­e­ning. Även fa­mil­jer med barn, då kan pap­pan pas­sa bar­nen. Det gjor­de jag när mi­na barn var små, trots att jag var en­sam­för­sör­ja­re och ar­be­ta­de mer än 100%.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.