Var fjär­de är äld­re än 65

Metro Sweden (Malmö) - - INSÄNDARE - GÖTE

Po­li­tis­ka partier bör­jar upp­täc­ka att varan­nan väl­ja­re är kvin­na men har in­te för­stått att var fjär­de har fyllt 65. I riks­da­gen har en­dast runt 2,6 pro­cent av le­da­mö­ter­na fyllt 65 år.

Par­ti­er­na re­do­vi­sar ef­ter­hand si­na kan­di­da­ter till oli­ka po­li­tis­ka för­sam­ling­ar in­för va­let. Kan­di­da­ter som fyllt 65 är, med få un­dan­tag, för­vi­sa­de till ic­ke val­ba­ra plat­ser. En kan­di­dat som fyllt 65 har lång er­fa­ren­het, har tid att lä­sa in un­der­lag för be­slut, stan­nar of­tast kvar he­la man­dat­pe­ri­o­den och krä­ver in­te er­sätt­ning för för­lo­rad ar­betsin­komst.

Där­för vill jag upp­ma­na val­be­red­ning­ar att pla­ce­ra äld­re på val­bar plats till al­la po­li­tis­ka för­sam­ling­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.