Var­ning­en: Häk­ten är snart ful­la »all­var­ligt«

KRIMINALVÅRDEN OM TRYCKET PÅ HÄK­TE­NA I SVE­RI­GE: »DET ÄR BA­RA EN TIDSFRÅGA IN­NAN NÅ­GOT HÄN­DER«

Metro Sweden (Malmö) - - SIDAN 1 - ERIKA NEKHAM/TT

Brott. På allt fler plat­ser i lan­det när­mar sig be­lägg­ning­en på häk­te­na 100 pro­cent. Nu var­nar fac­ket för att si­tu­a­tio­nen kan för­vär­ras när se­mes­ter­sä­song­en bör­jar.

Brott. Det är hårt tryck på lan­dets häk­ten just nu. Be­lägg­ning­en är så hög på si­na håll att de in­tag­nas må­en­de och rätt­sä­ker­het kan på­ver­kas. Dessutom ökar ris­ken för in­ci­den­ter mar­kant.

– Det är ba­ra en tidsfråga in­nan det hän­der nå­got, sä­ger Per Sun­ne­born, fackord­fö­ran­de för ST in­om Kriminalvården.

För att hål­la det så tryggt och sä­kert som möj­ligt på lan­dets häk­ten så bör det all­tid fin­nas en hel del le­di­ga plat­ser. Helst ska be­lägg­ning­en lig­ga på 80–85 pro­cent, och ald­rig kom­ma över 90-strec­ket, an­ser Kriminalvården.

Men den se­nas­te ti­den har man allt of­ta­re kom­mit en re­jäl bit över den grän­sen. Den 1 maj var be­lägg­ning­en ex­em­pel­vis he­la 96 pro­cent. Och det är nå­got som kan få myc­ket all­var­li­ga följ­der i ett land som Sve­ri­ge, som åter­kom­man­de kri­ti­se­rats för långa häkt­nings­ti­der och om­fat­tan­de re­strik­tio­ner.

– Män­ni­skor blir sju­ka av att sit­ta iso­le­ra­de un­der långa pe­ri­o­der. Om det då är fullt över­allt har vår per­so­nal väl­digt svårt att ge den om­vård­nad som krävs för att en häk­tes­tid ska va­ra åt­minsto­ne på en ni­vå som kan be­skri­vas som ac­cep­ta­bel, sä­ger Kri­mi­nal­vår­dens ge­ne­ral­di­rek­tör Nils Öberg.

Prak­tis­ka kon­se­kven­ser blir fler trans­por­ter av de häk­ta­de, om de sit­ter långt ifrån den ak­tu­el­la tings­rättsor­ten. Utred­ning­ar kan ock­så för- drö­jas, om po­li­ser kon­stant mås­te för­flyt­ta sig för att ex­em­pel­vis kun­na hål­la för­hör. Är det fullt på häk­te­na kan man hel­ler in­te gö­ra de re­pa­ra­tio­ner som många av lo­ka­ler­na är i stort be­hov av.

Det här på­ver­kar bå­de in­di­vi­den och sam­häl­let, an­ser Nils Öberg.

– När de häk­ta­de kom­mer till en hu­vud­för­hand­ling och ska för­sva­ra sig mot de an­kla­gel­ser som åkla­ga­ren for­mu­le­rar, så är de i säm­re skick att gö­ra det. Så det är en rätts­sä­ker­hets­frå­ga.

Öberg på­pe­kar ock­så att den häk­ta­de kan kom­ma att ha säm­re för­ut­sätt­ning­ar när hon el­ler han an­ting­en släpps ut i sam­häl­let igen, al­ter­na­tivt går vi­da­re till an­stalt.

Or­sa­ken till den höga be­lägg­ning­en är bland an­nat att många häk­tes­plat­ser fått stäng­as, dels för att lo­ka­ler­na är för då­li­ga, dels för att per­so­nal sak­nas. Att po­li­sen fått fart på sin ut­red­nings­verk­sam­het på­ver­kar ock­så.

– På lång sikt vet vi att om vi har över­fullt i häk­ten och an­stal­ter så kom­mer det förr el­ler se­na­re un­der­grä­va sä­ker­he­ten och le­da till all­var­li­ga sä­ker­hets­pro­blem, sä­ger Nils Öberg.

Fac­kord­fö­ran­den Per Sun­ne­born är myc­ket

»Män­ni­skor blir sju­ka av att sit­ta iso­le­ra­de un­der långa pe­ri­o­der.« Kri­mi­nal­vår­dens ge­re­al­di­rek­tör Nils Öberg. FOTO: PRESSBILD

oro­ad av lä­get. Han häv­dar att det på vis­sa plat­ser ibland va­rit så fullt att man fått sät­ta häk­ta­de i ex­em­pel­vis ar­rest­lo­ka­ler, som egent­li­gen in­te är an­pas­sa­de för det.

– Det blir ner­vöst när det blir för trångt, när män­ni­skor in­te får sitt ut­rym­me. Det är ba­ra att tän­ka sig själv om man blir satt i en ar­rest­lo­kal ut­an en te­ve. Ett dygn blir rätt så långt då, och det kanske går ut över hu­mö­ret och speg­lar av sig i upp­trä­dan­det, sä­ger han.

Per Sun­ne­born är rädd att si­tu­a­tio­nen blir än vär­re fram­ö­ver, när or­di­na­rie per­so­nal går på se­mes­ter.

– Det är med stor oro som vi när­mar oss som­ma­ren. Det är ba­ra en tidsfråga in­nan det hän­der någon­ting.

En lös­ning på pro­ble­met är att snabbt öka an­ta­let plat­ser, sä­ger Nils Öberg. Men då be­hövs be­tyd­ligt stör­re an­slag än vad myn­dig­he­ten får i dag.

– Ska vi kla­ra en ut­bygg­nad av Kriminalvården med un­ge­fär 1 700 nya an­stalts­plat­ser, och kanske 500–700 häk­tes­plat­ser, då pra­tar vi om en kost­nads­ök­ning på nå­gon­stans runt två mil­jar­der på 15 års sikt. Så det är sto­ra be­lopp.

»Det kom­mer förr el­ler se­na­re un­der­grä­va sä­ker­he­ten och le­da till all­var­li­ga sä­ker­hets­pro­blem.« Kri­mi­nal­vår­dens ge­re­al­di­rek­tör Nils Öberg om vad som hän­der om häk­te­na fort­sät­ter att va­ra över­ful­la.

FOTO: IBL

Många häk­ten i Sve­ri­ge bör­jar när­ma sig 100 pro­cent be­lägg­ning un­der top­par­na – nå­got som kan få all­var­li­ga kon­se­kven­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.