Ex­per­ter: Ris­ken för ny­val är stor

METRO FRÅGAR ÅTTA POLITISKA LE­DAR­SKRI­BEN­TER: HUR SKA SVE­RI­GE FÅ TILL EN RE­GE­RING?

Metro Sweden (Malmö) - - Sidan 1 -

59 da­gar har gått se­dan va­let och än nns ing­en ny re­ge­ring i sik­te. Metro har frå­gat åtta politiska le­dar­skri­ben­ter hur de tror att re­ge­rings­frå­gan kom­mer att lö­sas.

1. Hur tror du att Sve­ri­ges re­ge­ring kom­mer se ut den här man­dat­pe­ri­o­den, och hur ska det gå att få till?

2. Vil­ken par­ti­le­da­re har gjort bort sig mest ef­ter va­let en­ligt dig?

3. Tror du att det blir ett ex­tra­val? → Aman­da So­kol­nic­ki, bi­trä­dan­de po­li­tisk re­dak­tör på Da­gens Nyheter, obe­ro­en­de li­be­ral 1. Om det av­görs den när­mas­te ti­den tror jag att det kom­mer att bli en svag mi­no­ri­tets­re­ge­ring där S vis­ser­li­gen har mi­nister­pos­ter­na, men vars po­li­tik till stor del styrs av bor­ger­li­ga par­ti­er.

2. Par­ti­le­dar­na har hål­lit vad de lo­va­de si­na eg­na väl­ja­re, och på så sätt har ing­en gjort bort sig. Vad som då kan tyc­kas mer pin­samt är att de så ka­te­go­riskt en­bart ta­la­de om ro­sen­skim­ran­de första­hand­sal­ter­na­tiv he­la val­rö­rel­sen.

3. Jag tyc­ker det lu­tar allt­mer åt det. Jag ha­de för­vän­tat mig att det skul­le ha hänt mer vid det här la­get.

Mar­tin Klep­ke, po­li­tisk re­dak­tör, Ar­be­tet, främst för för­tro­en­de­val­da in­om LO:s för­bund

1. Ty­värr tror jag An­nie Lööf kom­mer att släp­pa fram en mi­no­ri­tets­re­ge­ring av Mo­de­ra­ter­na och Krist­de­mo­kra­ter­na som re­ge­rar med stöd av SD. Cen­tern har haft många chan­ser att stänga den dör­ren men in­te ta­git dem.

2. De­lad förstap­lats mel­lan Ulf Kris­ters­son och An­nie Lööf som bå­da gör miss­ta­get att se re­ge­rings­bild­ning­en som en per­son­lig ven­det­ta sna­ra­re än en pro­cess för att ska­pa en funk­tions­dug­lig re­ge­ring.

3. Nej. När val­del­ta­gan­de var så högt är det po­li­ti­ker­nas skyl­dig­het att för­val­ta val­re­sul­ta­tet och in­te sä­ga att fol­ket har valt fel. Maria Lud­vigs­son, le­dar­skri­bent, Svens­ka Dag­bla­det (obun­den mo­de­rat): 1. Jag tror att det kom­mer va­ri­e­ra. Det kom­mer san­no­likt blir ex­tra val och där­ef­ter får vi se. Vad jag skul­le öns­ka är dä­re­mot en Mo­de­rat­ledd al­li­an­sel­ler M-KD-re­ge­ring.

2. Ing­en har gjort bort sig. Det hand­lar in­te om per­so­ner ut­an om in­sti­tu­tio­ner. Men Björ­klund som med si­na 20 man­dat hål­ler så hög svans­fö­ring ser jag med skep­sis på.

3. Ja, om inga un­der sker som ger Kris­ters­son chans att bil­da M-re­ge­ring el­ler al­li­ans­re­ge­ring. Men då krävs att al­li­an­sen rös­tar på al­li­an­sen - hur un­der­ligt det än kan lå­ta!

Hel­le Kle­in, chefre­dak­tör för Da­gens Ar­be­te, med­lems­tid­ning för fack­för­bun­den IF Me­tall, GS och Pap­pers:

1. Jag tror att det blir en S-mi­no­ri­tets­re­ge­ring som har stöd av C, L, MP och V.

2. Ulf Kris­ters­son. Hans stöd­dig­het har för­satt bå­de ho­nom själv och Al­li­an­sen i ett be­svär­ligt lä­ge. Han slåss för sin egen över­lev­nad som par­ti­le­da­re ef­ter ett val som led­de till djup in­tern kris in­om Mo­de­ra­ter­na. Jag skul­le in­te bli för­vå­nad om han byts ut in­om den­na man­dat­pe­ri­od.

3. Hop­pas in­te för det skul­le gyn­na Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na. Men för var­je ny tal­mans­run­da tas ett kliv när­ma­re ex­tra­val ver­kar det som. Jag hop­pas Coch L in­ser att i det­ta nya politiska land­skap krävs nya al­li­an­ser.

»Ulf Kris­ters­son. Han har haft svårt att han­te­ra SD­vän­li­ga kraf­ter i sitt eget par­ti och dess­utom ir­ri­te­rat si­na al­li­ans­kam­ra­ter.«

Gö­ran Grei­der är in­te im­po­ne­rad av Ulf Kris­ters­son.

Ca­ro­lin Dahl­man, po­li­tisk re­dak­tör för Kristi­an­stads­bla­det, li­be­ral:

1.Ris­ken är stor att S får bil­da re­ge­ring igen med stöd av C och L, men jag hop­pas att de åt­minsto­ne kan lyss­na till vil­ka krav SD har på en Al­li­ans­re­ge­ring för att ge stöd, så att vi får en så­dan.

2. Jag har svårt att för­stå An­nie Lööfs och Jan Björ­klunds age­ran­de just nu. Om de vill ha al­li­ans­po­li­tik bor­de de in­te så en­vist sä­ga nej till att lå­ta Ulf Kris­ters­son bil­da re­ge­ring i nå­gon form.

3. Om L och C väg­rar by­ta ut de röd­grö­na och ta stöd av SD lär det bli val igen. Al­ter­na­ti­vet är att de sät­ter sig i re­ge­ring med S, MP och med V som stöd, men hur ska de mo­ti­ve­ra det för si­na väl­ja­re?

Gö­ran Grei­der, jour­na­list, för­fat­ta­re och chefre­dak­tör för so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka Da­la-De­mo­kra­ten:

1. Det rim­li­gas­te och till slut tro­li­gas­te är en so­ci­al­de­mo­kra­tisk mi­no­ri­tets­re­ge­ring som sö­ker stöd på oli­ka håll. (S) blev störs­ta par­ti i störs­ta bloc­ket och Löfven som stats­mi­nis­ter är le­gi­timt.

2. Ulf Kris­ters­son. Han har haft svårt att han­te­ra SD­vän­li­ga kraf­ter i sitt eget par­ti och dess­utom ir­ri­te­rat si­na al­li­ans­kam­ra­ter.

3. Nej. Näs­tan ing­en ut­om SD vill ha det.

Se­nast på mån­dag näs­ta vec­ka ska Ulf Kris­ters­son (M) med­de­la tal­man­nen vil­ka par­ti­er som in­går i hans re­ge­rings­för­slag – fram till dess spe­ku­le­ras det på lan­dets le­dar­si­dor.

Text: Linnea Johansson David Peterson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.