Utri­kes Em­ma­nu­el Macron vill skyd­da fre­den i Eu­ro­pa – med en EU-ar­mé

Metro Sweden (Malmö) - - Sidan 1 - WIKTOR NUMMELIN/TT

Frank­ri­ke.

Vä­gen till Pa­ris går via väst­fron­ten när Frank­ri­kes pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron lad­dar för hund­ra­års­da­gen av förs­ta världs­kri­gets slut. Sam­ti­digt ma­nar pre­si­den­ten till ska­pan­det av en EU-ar­mé för att skyd­da fre­den.

→ I den elf­te tim­men på den elf­te da­gen i den elf­te må­na­den ska värl­dens le­da­re sam­las i Pa­ris på sön­dag för att min­nas förs­ta världs­kri­gets al­la of­fer.

Ex­akt 100 år ef­ter det att va­pen­stil­le­stån­det träd­de i kraft kloc­kan 11 den 11 no­vem­ber 1918 ska pre­si­dent Macron stå vid Tri­umf­bå­gen i Pa­ris med USA:s pre­si­dent Do­nald Trump, Ryss­lands Vla­di­mir Pu­tin och en lång rad and­ra stats- och re­ge­rings­che­fer.

För Macron blir ce­re­mo­nin kul­men på en re­jäl min­nes­vec­ka som in­led­des re­dan i sön­dags, då han be­sök­te Stras­bourg till­sam­mans med Tysklands pre­si­dent FrankWal­ter Ste­in­mei­er.

Un­der vec­kan vän­tar ned­slag i bland an­nat Ver­dun och kring flo­den Som­me, någ­ra av de mest ökän­da slag­fäl­ten un­der blod­ba­det på väst­fron­ten 1914–1918.

För Macron är det sam­ti­digt hem­ma­plan.

– Jag är född i det vi kal­lar La Som­me. Jag väx­te upp med tu­sen­tals be­rät­tel­ser, min­nen och spår av vad Frank­ri­ke har att tac­ka si­na al­li­e­ra­de för, sa­de pre­si­den­ten vid ett be­sök i Austra­li­en ti­di­ga­re i år.

Han är själv

ett re­sul­tat av det al­li­e­ra­de stö­det: hans far­mors far var en brit­tisk sol­dat, Ge­or­ge Wil­li­am Ro­bert­son, som blev kvar i Frank­ri­ke ef­ter kri­get och gif­te sig med en fran­sys­ka i Ab­be­vil­le 1919.

Krigs­min­ne­na får sam­ti­digt Macron att kän­na oro över da­gens sä­ker­hets­lä­ge, sär­skilt med tan­ke på att USA vill sä­ga upp det så kal­la­de INF-av­ta­let om att skro­ta de medel­di­stans­ro­bo­tar som kraf­tigt Frank­ri­kes pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron vill att en EU-ar­mé byggs upp. öka­de oron för kärn­va­pen­k­rig i Eu­ro­pa på 80-ta­let.

Vem är den sto­ra för­lo­ra­ren på det? Jo, Eu­ro­pa och dess sä­ker­het, sa­de Macron i en fransk ra­di­o­in­ter­vju i Ver­dun på tis­da­gen.

– Vi mås­te ha ett Eu­ro­pa som för­sva­rar sig bätt­re själv, ut­an att ba­ra för­li­ta sig på USA. Vi kan in­te skyd­da eu­ro­pé­er­na om vi in­te be­stäm­mer oss för en verk­lig EU-ar­mé.

»Vi mås­te ha ett Eu­ro­pa som för­sva­rar sig bätt­re själv, ut­an att ba­ra för­li­ta sig på USA.«

I sam­band med

al­la min­ne­sce­re­mo­ni­er pas­sar tåg­bo­la­get Eu­ros­tar på att skic­ka ut en var­ning till al­la brit­ter som tänkt ta sig över till de många krigs­gra­var­na på kon­ti­nen­ten.

Eu­ros­tar på­pe­kar att in­te ba­ra rik­ti­ga va­pen är för­bjud­na om­bord – ut­an även ic­ke­fun­ge­ran­de va­pen, in­klu­si­ve sou­ve­ni­rer gjor­da av ex­em­pel­vis gam­la gra­nat­hyl­sor.

»Det gäl­ler även om ni har köpt dem i en pre­sent­bu­tik. Om ni tar med dem kom­mer de att kon­fis­ke­ras och kan med­fö­ra eva­ku­e­ring«, häl­sar Eu­ros­tar till si­na re­se­nä­rer, en­ligt ny­hets­by­rån AFP.

FOTO: PHILIPPE WOJAZER/AP/TT

Frank­ri­kes pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron (till hö­ger) till­sam­mans med en sol­dat i tids­ty­pisk kläd­sel vid en ce­re­mo­ni i Mor­hange till min­net av förs­ta världs­kri­gets slut 1918.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.