Kaj­sa Ekis Ek­man: »Eli­ten lig­ger bakom ex­trem­hö­gern«

Metro Sweden (Malmö) - - Sidan 1 - KAJ­SA EKIS EK­MAN För­fat­ta­re de­batt@metro.se

Hö­gern har kup­pat sig till yt­ter­li­ga­re en val­vinst på den ame­ri­kans­ka kon­ti­nen­ten och svensk me­dia sä­ger in­te ett knyst. Som van­ligt är det »fol­ket« som ska ana­ly­se­ras, som om det vo­re de som låg bakom Jair Bol­so­na­ros se­ger i Bra­si­li­en. Jour­na­lis­ter be­sö­ker kyr­kor och in­ter­vju­ar gal­na krist­na fun­da­men­ta­lis­ter och me­ning­en är att man ska tyc­ka: »oj oj vil­ka idi­o­ter folk är.«

Ing­en sä­ger det

up­pen­ba­ra: Bol­so­na­ro vann där­för att den kan­di­dat fol­ket helst vill ha, Lu­la, sit­ter fängs­lad. Dömd helt ut­an be­vis av en do­ma­re, Ser­gio Mo­ro, som nu be­lö­nats med att bli ju­sti­ti­e­mi­nis­ter i Bol­so­na­ros re­ge­ring. Mo­ro och Bol­so­na­ro låg till­sam­mans bakom av­sät­tan­det av den de­mo­kra­tiskt val­da pre­si­den­ten Dil­ma Rous­seff 2016. De re­pre­sen­te­rar Bra­si­li­ens ab­so­lu­ta över­klass, jord­ä­gar­na som in­te skyr någ­ra me­del för att få sköv­la Ama­zo­nas och skju­ta mot ur­sprungs­be­folk­ning­en. De stöds ock­så av det in­ter­na­tio­nel­la ka­pi­ta­let som dreg­lar över kon­trak­ten på Bra­si­li­ens gru­vor. Lu­la led­de över­läg­set opi­ni­ons­mät­ning­ar­na, men med ba­ra nå­gon må­nad kvar till va­let olag­lig­för­kla­ra­des hans kan­di­da­tur trots in­vänd­ning­ar från FN:s män­ni­sko­rätts­råd.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas

två främs­ta le­da­re, Lu­la och Dil­ma, var allt­så fängs­la­de el­ler av­sat­ta. Pre­cis så ser de nya stats­kup­per­na ut i La­ti­na­me­ri­ka från Hon­du­ras till Ecu­a­dor: Strids­vag­nar­na har bytts ut mot val­fusk, ju­ri­dis­ka trick och sank­tio­ner.

Men vå­ra me­di­er be­näm­ner det in­te med namn. I stäl­let får vi hö­ra att val­re­sul­ta­tet »ifrå­ga­sätts« och att vin­nar­na är »kon­tro­ver­si­el­la«. Sam­ma sak med Trump och ex­trem­hö­gern i Eu­ro­pa. Hur många por­trätt har vi in­te sett av dess väl­ja­re? Men har ni sett nå­got por­trätt av de som fi­nan­si­e­rar dem? Som vet att då den tra­di­tio­nel­la hö­gern är ut­räk­nad finns det ba­ra ett sätt att kom­ma till­ba­ka till mak­ten och det är att stöd­ja fa­scis­ter, och som där­för sat­sar enor­ma be­lopp på de­ras val­kam­pan­jer? Nej, det ska ver­ka som att det är fol­kets käns­lor som lig­ger bakom. Av­sik­ten är att an­sik­tet på den härs­kan­de klas­sens åter­komst till mak­ten ska bli byfå­nens.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.