Fe­lix Hern­gren se­ri­e­ak­tu­ell

Metro Sweden (Malmö) - - Sidan 1 - NATALIE DEMIRIAN natalie.demirian@metro.se

Se­rie.

Fe­lix Hern­gren är ak­tu­ell med en ny tv-se­rie – igen. Den här gång­en med fa­mil­je­re­la­tions­ko­me­din »And­ra åket« på SVT.

– Den har en egen ton över sig, sä­ger han till Metro. → Fe­lix Hern­gren, som bå­de re­gis­se­rar »And­ra åket« och är en av ma­nus­för­fat­tar­na, be­rät­tar att de pre­sen­te­ra­de se­ri­en för SVT un­der vå­ren 2017. Re­dan nu, in­nan det förs­ta av­snit­tet har sänts, är se­ri­en klar för en and­ra sä­song.

– Det är otro­ligt ro­ligt. Vi är re­dan i full gång med ar­be­tet med den and­ra sä­song­en.

»And­ra åket« cen­tre­rar kring hu­vud­rol­len Mad­de, som är född och upp­vux­en i Björk­fjäl­let, en li­ten skidort längst upp i norr, men som se­dan länge bott i Stock­holm med sin man Pe­ter och sin ton­års­dot­ter. När Mad­des mam­ma, som dri­ver ett ho­tell i Björk­fjäl­let, vill gå i pen­sion be­stäm­mer sig Mad­de och Pe­ter för att ta över ho­tel­let och flyt­ta norrut igen.

– När vi väl ha­de klart för oss att det skul­le ut­spe­la sig på en skidort så fast­na­de vi för Björ­kli­den, som plat­sen egent­li­gen he­ter, gans­ka om­gå­en­de. Det är otro­ligt vac­kert där­up­pe. Ty­värr är det in­spel­nings­tek­niskt job­bigt att ta sig dit. Men vi tyc­ker att det var värt det och vi ha­de al­la för­ut­sätt­ning­ar som vi be­höv­de på plats, sä­ger Fe­lix Hern­gren.

Han sä­ger att

han gil­lar att re­sa bort un­der in­spel­nings­pe­ri­o­der.

– Det blir väl­digt kon­cen­tre­rat ar­be­te och man kan le­va med pro­duk­tio­nen 24/7 på ett an­nat sätt än när man spe­lar in i Stock­holm. Jag bod­de i min hus­bil där­up­pe ihop med min drö­na­re som jag um­gicks med på kväl­lar och nät­ter.

Den klas­sis­ka frå­gan var­je gång du är ak­tu­ell med ett nytt pro­jekt – hur skul­le du jäm­fö­ra »And­ra åket« med »Sol­si­dan« och »Bonus­fa­mil­jen«?

– I näs­tan al­la se­ri­er jag gör hand­lar det myc­ket om var­dags­liv och re­la­tio­ner mel­lan män­ni­skor, oav­sett om det är en över­klass­fa­milj på Sol­si­dan el­ler me­del­klass i Sund­by­berg. Jag äls­kar att grot­ta ner mig i män­ni­skors var­dags­pro­blem och speg­la män­ni­skors liv. Där finns det sto­ra lik­he­ter. Men i öv­rigt tyc­ker jag att »And­ra åket« har en egen ton över sig. Jag skul­le sä­ga att den är li­te ro­li­ga­re än »Bonus­fa­mil­jen« och li­te mer dra­ma­tisk än »Sol­si­dan«, så nå­gon­stans mitt i mel­lan de två om man jäm­för hu­morn och dra­mat.

I »And­ra åket« bry­ter ni den fjär­de väg­gen när Mad­de pra­tar in i ka­me­ran di­rekt till tit­tar­na. Var­för val­de ni det grep­pet?

– Vi la­bo­re­ra­de med hur vi skul­le få fram Mad­des per­son­lig­het och hur vi skul­le be­rät­ta histo­ri­en. Då dök den här idén upp och jag kän­de att det skul­le va­ra kul att tes­ta på. Det är ju in­te ett nytt grepp i film­värl­den, men det är nog gans­ka ovan­ligt i ko­me­di­se­ri­er. Det kan bå­de bli ro­ligt, men ock­så ett bra sätt att få fram in­for­ma­tion på ett ef­fek­tivt sätt, ut­an att det känns för kon­stru­e­rat.

Hur be­stäm­mer du vil­ka av di­na se­ri­er som du själv ock­så ska skå­de­spe­la i?

– Det är kul att va­ra med ibland, men det är väl­digt kul att re­gis­se­ra ock­så. I den här se­ri­en var tan­ken att de fles­ta skul­le va­ra norr­i­från och då ha­de jag inga tan­kar på att smugg­la in mig själv ock­så. Jag är ock­så i 50-års­ål­dern och här var tan­ken att det skul­le va­ra ett par i 35–40-års­ål­dern. Jag bör­jar bli gam­mal nu, snart 52!

»Det blir väl­digt kon­cen­tre­rat och man kan le­va med pro­duk­tio­nen 24/7 på ett an­nat sätt än när man spe­lar in i Stock­holm.« Fe­lix Hern­gren om in­spel­ning­en av »And­ra åket«.

FOTO: IBL

Så du kom­mer in­te att dy­ka upp se­na­re i se­ri­en som en si­do­ka­rak­tär från Stock­holm?

– Det vet man ald­rig! Det ha­de kanske va­rit kul, men det är ing­et in­pla­ne­rat i al­la fall.

»And­ra åket« har pre­miär sön­da­gen den 11 no­vem­ber kloc­kan 20.00 i SVT och på SVT Play.

FOTO: JANNE DANIELSSON/SVT

Fa­mil­je­re­la­tions­ko­me­din »And­ra åket« är in­spe­lad i Björ­kli­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.