Fick kra­ni­um på kro­ken

Metro Sweden (Malmö) - - Sidan 1 - JOAKIM MAGNÅ/TT

IT-sä­ker­het.

Per­son­lig in­for­ma­tion är ef­ter­trak­tad på in­ter­nets bak­si­da. Da­ta från ex­em­pel­vis Fa­ce­book, Net­flix och Spo­ti­fy säljs il­le­galt för en spottsty­ver. En per­sons he­la di­gi­ta­la liv kan kos­ta mot­sva­ran­de 500 kro­nor, en­ligt Kas­per­sky Lab.

→ IT-sä­ker­hets­fö­re­ta­get har un­der­sökt nät­brotts­lig­het som iden­ti­tets- och da­ta­stöld i Eu­ro­pa. 59 pro­cent av 7 000 till­frå­ga­de eu­ro­pe­is­ka kon­su­men­ter kän­ner till att mer el­ler mind­re ljus­skyg­ga ak­tö­rer tjä­nar peng­ar på att säl­ja da­ta, men hälf­ten vet in­te hur myc­ket den per­son­li­ga in­for­ma­tio­nen är värd.

En följd är att många slar­var med nät­sä­ker­he­ten.

– Jag tror egent­li­gen in­te det hand­lar så myc­ket om okun­skap som att man är lat och na­iv, sä­ger David Jaco­by, sä­ker­hets­ex­pert på Kas­per­sky Lab.

Fö­re­ta­get kon­sta­te­rar att en per­sons he­la liv på in­ter­net kan säl­jas för mind­re än 50 dol­lar, knappt 500 kro­nor, på svar­ta mark­na­den. Då kan so­ci­a­la me­di­er-kon­ton, ban­k­upp­gif­ter och in­for­ma­tion från bland an­nat Net­flix, Spo­ti­fy och dej­ting­ap­par in­gå. Ensta­ka kon­ton kan säl­jas för så li­te som en dol­lar, runt tio kro­nor.

Den stul­na in­for­ma­tio­nen kan an­vän­das i ut­press­nings­syf­te, där man mås­te be­ta­la för att få till­ba­ka si­na kon­ton, el­ler säl­jas till ak­tö­rer som skic­kar skräp­post. Peng­ar­na som tjä­nas kan gå in i an­nan kri­mi­nell verk­sam­het.

Of­ta sker stöl­den ge­nom så kal­lat nät­fis­ke.

– Man får en länk på till ex­em­pel Fa­ce­book el­ler Instagram. Det kan trig­ga en upp­ma­ning att log­ga in på nytt, men det är falskt så när man log­gar in kom­mer man in på de kri­mi­nel­las hem­si­da där in­for­ma­tio­nen log­gas, sä­ger David Jaco­by.

Det all­ra van­li­gas­te är att ens in­logg­nings­upp­gif­ter finns med i en läckt lö­senord­da­ta­bas, vil­ket Ado­be och Lin­ke­din har drab­bats av på se­na­re år.

– Där­för är det vik­tigt att va­ri­e­ra och in­te ha sam­ma lö­senord över­allt.

FOTO: LEIF R JANSSON/TT

Per­son­lig da­ta är bil­lig på svar­ta mark­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.